górne tło

Usługi opiekuńcze na rzecz środowiska kombatanckiego - konkurs ofert

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2023 rok na świadczenie rządowych zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych.

Konkursem objęty jest następujący rodzaj zadania: Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

Na realizację zadania przeznaczono środki publiczne w wysokości 100 000 zł.

W ramach tego rodzaju zadania Urząd może sfinansować lub dofinansować pokrycie kosztów zapewnienia kombatantom i innym osobom uprawnionym - wymagającym ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność pielęgnacji i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych - opieki, w szczególności: pielęgnacji i opieki w czasie choroby; opieki higienicznej, pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lub w zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza (bez pokrycia kosztów realizacji recept); niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomocy w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu; pomocy w zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku, pomocy w dotarciu do podmiotów prowadzących działalność leczniczo – rehabilitacyjną oraz pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zapewnieniem opieki wymienionym osobom, tj. przeszkolenie osób mających wykonywać ww. czynności, kosztów, takich jak m.in. koszt zakupu akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2023 r.

Wniesienie wkładu finansowego własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. Wniesienie wkładu osobowego i rzeczowego nie jest obowiązkowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/3369-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2023-rok-na-%C5%9Bwiadczenie-rz%C4%85dowych-zada%C5%84-opieku%C5%84czych-wykonywanych-na-rzecz-%C5%9Brodowiska-kombatanckiego,-dzia%C5%82aczy-opozycji-antykomunistycznej-oraz-innych-uprawnionych.html