górne tło

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2023 - Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji - Nauka

 

1) Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert - rok 2023.

 

UWAGA: Przyjmowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2023 zostało zakończone z uwagi na wyczerpanie środków.

 

Ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania złożonych w roku 2023 w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 571)


 

2) Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w sferze działań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej z pominięciem otwartego konkursu ofert - rok 2023.

 

UWAGA: Przyjmowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w roku 2023 zostało zakończone z uwagi na wyczerpanie środków.

 

Ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej złożonych w roku 2023 w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 571)