górne tło

Konkurs Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosił konkurs wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Konkurs został ogłoszony w ramach Obszaru Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025, w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka uzależnień.

Konkurs dotyczy następujących zadań:

Zadanie 2.1.1 NPZ: Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań ( w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom

Zadanie 2.1.3 NPZ: Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień

Zadanie 2.4.1 NPZ: Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania

Zadanie 2.4.2 NPZ: Rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna realizowane w szczególności przez zapewnienie dostępu do oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskich

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), które spełniają dodatkowo wymagania dla Wnioskodawców określone przy opisie zadania konkursowego.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczona na dofinansowanie realizacji powyższych zadań wynosi:

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 września 2023 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:  https://kcpu.gov.pl/zarzadzenie-nr-40-2023-dyrektora-krajowego-centrum-przeciwdzialania-uzaleznieniom-z-dnia-4-09-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-o-konkursie-wnioskow-na-realizacje-w-latach-2024-2025-zadan-z-zakresu-przeciw/