górne tło

Otwarte konkursy ofert, rok 2024 - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację od 12 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. w formie wsparcia zadania publicznego pn.: „Aktywizacja dzieci i młodzieży metodą streetworkingu na terenie Dzielnicy XV” w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Termin składania ofert upływa 2.07.2024 r. o godz. 12.00.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 18.06.2024 r. o godz. 12.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży  pn. Pracownia Młodych na Daszyńskiego

Termin składania ofert upływa 1 lipca 2024 r. o godz. 15:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-34 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą pn. Święto Organizacji Pozarządowych.

Termin składania ofert upływa 19 czerwca 2024 roku o godzinie 15:00.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 4 czerwca 2024 roku o godzinie 15:00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców pn. „Wielokulturowe projekty integracyjne”    

Termin składania ofert upłynął 18 czerwca 2024 roku o godz. 12.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży lub działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "Pracownia Piastów 22"

Termin składania ofert upływa 17 czerwca 2024 r. o godz. 15:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację od 1 października 2024 r. do 30 września 2026 r.zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Termin składania ofert upływa 8 lipca 2024 r. o godz. 12:00

Termin zgłaszania kandydatów upływa 14 czerwca 2024 r. o godz. 12:00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia  „Zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 29 maja 2024 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Fundusz Wkładów Własnych” w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-34 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa w dniu 31 maja 2024 roku o godzinie 15:00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie wakacji 2024 roku zadania publicznego pn. "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – wyjazdy” w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Termin składania ofert upływa 16 maja 2024 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz współpracy międzysektorowej” w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-34 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert upływa dnia 23 maja 2024 roku o godzinie 15:00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie wakacji 2024 roku zadania publicznego pod nazwą „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 14 maja 2024 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia w okresie od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2026 roku zadania publicznego pn. "Miejsce Aktywności Mieszkańców Na Kozłówce 25” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Termin składania ofert upływa 13 maja 2024 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w 2024 roku zadania publicznego pn. "Inauguracja XXV Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 7 maja 2024 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w 2024 roku zadania publicznego pn. „XXV Tydzień Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością - Regranting” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 6 maja 2024 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 maja 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku zadania publicznego pn. „Krakowskie Centrum Aktywności Osób z Niepełnosprawnościami” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 29 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 maja 2024 roku do 31 października 2024 roku zadania publicznego pn. „Centrum Informacji i Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 29 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 30 kwietnia 2024 roku o godz. 15.00

Termin wizji lokalnej lokalu wyznaczono na dzień 18 kwietnia 2024 roku o godz. 18.15 przy ul. Dobrego Pasterza 118C nr LU2 i LU8

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 15 kwietnia 2024 roku  o godz. 10.00

 


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Cystersów w Krakowie”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 30 kwietnia 2024 roku o godz. 15.00

Termin wizji lokalnej lokalu wyznaczono na dzień 18 kwietnia 2024 roku o godz. 17.15 przy ul. Cystersów 26 nr LU1 i LU2

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 15 kwietnia 2024 roku  o godz. 10.00

 


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu na os. Dywizjonu 303 w Krakowie”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 30 kwietnia 2024 roku o godz. 15.00

Termin wizji lokalnej lokalu wyznaczono na dzień 9 kwietnia 2024 roku o godz. 17.30 na os. Dywizjonu 303 20A

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 8 kwietnia 2024 roku  o godz. 10.00

Zmiana ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2024 r. o otwartym konkursie ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu na os. Dywizjonu 303 w Krakowie” oraz naborze na członków komisji konkursowej.

Na podstawie działu XIII ust. 41 ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2024 r. otwartego konkursu ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu na os. Dywizjonu 303 w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej, wprowadza się następujące zmiany w ww. ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadnia publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu na os. Dywizjonu 303 w Krakowie”:

1) W części ogłoszenia dotyczącej definicji, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) lokalu – rozumie się przez to lokal nr LU1 na os. Dywizjonu 303 20A w Krakowie, wraz z przynależnościami;”

2) Treść działu II ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem konkursu jest zlecenie prowadzenia żłobka w lokalu nr LU1 na os. Dywizjonu 303 20A w Krakowie.

Zadanie publiczne obejmuje prowadzenie żłobka dla 104 dzieci.

Dopuszcza się zmianę liczby miejsc w żłobku, w tym także jej zwiększenie, w zależności od wydanych w tym zakresie wytycznych lub decyzji inspektora sanitarnego lub Straży Pożarnej, a także na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).”

3) W dziale VII po ostatnim zdaniu dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Koszt ubezpieczenia mienia w zakresie lokalu żłobka ponosi Gmina.”

4) W dziale XII ust. 3 ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

„3. Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2024 r. o godz. 15.00. Oferty, wyłącznie w formie papierowej, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, piętro III, pokój 8 (sekretariat), z zaznaczeniem na kopercie nazwy zadania publicznego tj.: „Prowadzenie żłobka w lokalu na os. Dywizjonu 303 w Krakowie”. Oferty złożone po terminie lub w innych lokalizacjach uznawane będą za niespełniające wymogów formalnych.”

5) Załącznik nr 3 do ogłoszenia pn. Karta oceny merytorycznej otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej zmiany ogłoszenia.

Pozostałe zapisy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu na os. Dywizjonu 303 w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej nie ulegają zmianie.

Załącznik:

Zaktualizowany Formularz oceny merytorycznej


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia w okresie od 6 września 2024 r. do 30 maja 2025 r. zadania publicznego pn. "Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak" na zasadach przewidzianych w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting), wyłonienie operatora projektu w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeprowadzić nabór do komisji konkursowej.

Termin składania ofert upływa 19 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00

 


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zadania publicznego pn. „Wielokulturowe projekty integracyjne” w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Termin składania ofert upłynął 12 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zadania publicznego pn. „Punkt doradztwa antydyskryminacyjnego” w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Termin składania ofert upływa 3 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 kwietnia 2024 roku do 30 lipca 2024 roku zadania publicznego pn. „Kształtowanie kompetencji psychospołecznych wśród rodzin z Gminy Miejskiej Kraków” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 22 marca 2024 r. o godz. 12:00


Konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

Termin składania ofert upływa 20 marca 2024 r. o godz. 15:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Aktywni na Plus” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Termin składania ofert upływa 14 marca 2024 r. o godz. 15:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej” w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Termin składania ofert upływa 13 marca 2024 r. o godz. 15:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Pracownia Młodych na Krakusa” w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Termin składania ofert upływa 20 lutego 2024 r. o godz. 15:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Integracja społeczna oraz wsparcie rozwoju uzdolnionych wokalnie dzieci poprzez organizację zajęć edukacyjno-muzycznych” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Termin składania ofert upływa 19 lutego 2024 r. o godz. 15:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia „Działania związane z profilaktyką społeczną poprzez zapewnienie dostępności oferty sportowej (w tym wydarzeń sportowych) dla dzieci i młodzieży również z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem infrastruktury sportowej w Gminie Miejskiej Kraków – Regranting” w zakresie: Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 13 lutego 2024 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację od 8 marca do 30 września 2024 r. zadania publicznego pn. „SPORT SENIOR – zajęcia ruchowe dla osób w wieku 60+” w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Termin składania ofert upływa 9 lutego 2024 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych” w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 2 lutego 2024 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację, w okresie od 1 maja 2024 r. do 30 kwietnia 2026 r., w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Termin składania ofert upływa 12 lutego 2024 r. o godz. 15:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację, w okresie od 1 maja 2024 r. do 30 kwietnia 2026 r., w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Termin składania ofert upływa 12 lutego 2024 r. o godz. 15:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zadania publicznego pn. „Działania wspierające rodzinę z niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym dzieckiem niepełnosprawnym” w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2024 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zadania publicznego pn. „Integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami” w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 24 stycznia 2024 r. o godz. 12:00