górne tło

Zadania wieloletnie

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przedkłada wykaz realizowanych zadań publicznych przez Gminę Miejską Kraków we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wskazanymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w latach 2024–2027.