górne tło

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Pamiętając o przeszłości.

Cele konkursu:

  1. upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o bohaterach walk o odzyskanie niepodległości, żołnierzach walczących na frontach II wojny świtowej, członkach Polskiego Państwa Podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego;
  2. wspieranie edukacji historycznej i działalności kulturalnej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego skierowanej na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;
  3. aktywizowanie środowisk lokalnych do kultywowania tradycji orężnych w regionie w tym upamiętnienie zapomnianych lokalnych bohaterów walk o niepodległość;
  4. popularyzowanie w społeczeństwie historycznego dziedzictwa tradycji oręża polskiego i upowszechnianie wydarzeń (bitew, potyczek), które miały wpływ na kształtowanie polskiej państwowości oraz walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny, związanych z najważniejszymi rocznicami historycznymi, w tym m.in. z:

Zadania konkursowe powinny polegać w szczególności na:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia w konkursie oferty realizacji zadania publicznego są:

Oferta realizacji zadania publicznego musi zostać złożona w terminie do dnia 5 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-52024wddekid