górne tło

Konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosił konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Konkurs obejmuje następujące zadania:
Obszar Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: 2.1 Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom.
Zadanie NPZ 2.1.7 Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich:

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w 2024 r. wynosi 283 160 zł.
Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 3% całkowitych kosztów projektu.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 527), tj. osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje osobowość prawną, w tym stowarzyszenia i fundacje, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub nie są przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi. Oferentami mogą być także wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ww. ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Wszyscy oferenci muszą spełniać przesłanki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest ich cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczyć muszą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ww. ustawy. Ponadto, oferenci muszą spełniać wymagania określone przy poszczególnych zadaniach.

Oferty można składać do 6 maja 2024 r. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://kcpu.gov.pl/zarzadzenie-nr-18-2024dyrektora-krajowego-centrum-przeciwdzialania-uzaleznieniom-z-dnia-5-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-ogloszenia-o-konkursie-na-realizacje-w-2024-r-zadan-z-zakresu-zdrowia-publiczneg/