górne tło

Konkurs FERS w zakresie innowacyjnych działań społecznych

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) ogłosił konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-006/24 w ramach działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” FERS.

Konkurs jest ogłoszony w ramach typu operacji: Mikro-innowacje: a) preinkubacja i inkubacja nowych pomysłów, w tym ich generowanie, opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie wybranych rozwiązań.

Celem ogłaszanego naboru jest uruchomienie i działalność inkubatora „zielonych” innowacji, w ramach którego poszukiwane będą nowe rozwiązania, zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, w poniższych obszarach:

 1. Rozwiązań służących nabywaniu lub podnoszeniu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w zakresie zielonej transformacji w wymiarze społecznym i gospodarczym dotyczących:
  • kształtowania, rozwijania i wspierania umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji na rzecz zielonej transformacji na różnych poziomach;
  • doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  • poradnictwa zawodowego w zakresie zielonych miejsc pracy;
  • włączania tematyki zielonej transformacji w działalność instytucji edukacyjnych (realizujących proces kształcenia formalnego i nieformalnego na różnych poziomach);
  • diagnozowania luk kompetencyjnych w zakresie tematyki zielonej transformacji oraz walidacji umiejętności i kompetencji w tym obszarze.
 2. Rozwiązań zwiększających świadomość i kształtujących postawy wspierające proces zielonej transformacji w wymiarze społecznym i gospodarczym dotyczących:
  • działań edukacyjnych i promocji postaw wspierających zieloną transformację;
  • wymiany wiedzy i doświadczeń oraz upowszechniania najlepszych praktyk; sieciowania (liderów, inicjatyw, itp.) oraz wspierania działań na rzecz zielonej transformacji o charakterze wspólnotowym;
  • działań świadomościowych wskazujących na związek zielonej transformacji ze zdrowiem.
 3. 3.    Rozwiązań poprawiających jakość życia i otoczenia lub obniżających koszt społeczny zielonej transformacji, wpisujących się w społeczny wymiar mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, dotyczących:
  • rozwiązania problemu społecznego będącego przyczyną lub pośrednim i bezpośrednim skutkiem współczesnych zmian klimatu;
  • innowacyjnego wykorzystania i zastosowania narzędzi, produktów lub usług w celu poprawy jakości życia i otoczenia społecznego;
  • modelowych działań osłonowych kierowanych do grup w najtrudniejszej sytuacji społeczno–ekonomicznej w związku ze zwiększonymi obciążeniami (kosztami) zielonej transformacji;
  • „zazieleniania” usług społecznych.

Rozwiązania te będą musiały mieć modelowy charakter, czyli mieć formę nowego produktu / narzędzia usługi / itd. możliwą do zastosowania przez inne podmioty.

W ramach projektu muszą być przewidziane co najmniej poniższe działania, które powinny stanowić odrębne zadania w projekcie

 1. Działanie nr 1: Aktywna rekrutacja innowatorów i wybór najlepszych pomysłów na innowację.
 2. Działanie nr 2: Wsparcie innowatorów (na każdym etapie generowania i testowania innowacji społecznej).
 3. Działanie nr 3: Wybór rozwiązań, które mają największy potencjał do upowszechnienia, i upowszechnienie wybranych rozwiązań, w tym podjęcie działań zapewniających powszechny dostęp do informacji o tych rozwiązaniach, a także dotarcie z informacją do przedstawicieli podmiotów mogących wykorzystać nowe rozwiązanie oraz podjęcie próby przekonania ich do zastosowania wypracowanego rozwiązania.

Planowana minimalna liczba innowacji przyjętych do dofinansowania wynosi 30.

Beneficjent we Wniosku oraz Strategii powinien pokazać, które zadania będzie realizował grantobiorca, a które beneficjent (w tym podział zadań między partnerami - jeśli dotyczy).

Wnioskodawca lub partner (jeśli projekt będzie realizowany w partnerstwie) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie muszą posiadać łącznie: 

 1. co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań w zakresie adaptacji i mitygacji do zmian klimatu lub działań proekologicznych, które stanowią jego główną działalność statutową
 2. co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu procesu inkubacji innowacji społecznych. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie wnioskodawca (partner wiodący) musi wykazać doświadczenie opisane w punkcie a lub b.

Projekt może być złożony w partnerstwie lub samodzielnie jako projekt niepartnerski. Wówczas wnioskodawca musi wykazać doświadczenie opisane w pkt. a i b.

Podmiot będący wnioskodawcą lub partnerem w projekcie może być wnioskodawcą lub partnerem tylko w 1 wniosku składanym w odpowiedzi na konkurs

W ramach konkursu partnerstwo może mieć charakter krajowy lub ponadnarodowy. W konkursie partnerstwo krajowe lub ponadnarodowe ma charakter opcjonalny (nie jest warunkiem udziału w konkursie), niemniej jest dodatkowo premiowane.

Na konkurs przeznaczono 6 000 000 zł. Poziom dofinansowania wynosi 100%. Wkład własny nie jest wymagany (można go wnieść na zasadzie fakultatywności). Maksymalna wartość jednego grantu na opracowanie (o ile dotyczy), przetestowanie oraz dopracowanie (o ile dotyczy) nie może przekroczyć 120 000 PLN.

Zakłada się wybór 1 projektu. Projekt ma charakter ogólnopolski.

Termin składania wniosków upływa 20 maja 2024 r. o godz. 23:59.

Potencjalni wnioskodawcy mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie konkursu, kierując pytania na adres poczty elektronicznej: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl . Dodatkowo, możliwy jest kontakt telefoniczny: 022 273 72 78.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoleczne-3/