górne tło

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych Aktywni+ na lata 2021–2025

Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Do udziału w konkursie uprawnione są:

  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571);
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „UDPP”;

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w 2024 roku, na zadania określone w ramach 4 priorytetów Programu:

Łączna wartość środków przeznaczonych na dotacje w ramach Programu w 2024 r. wynosi 38 mln zł. (Program realizowany w 2024 r. dysponować będzie kwotą w wysokości 40 mln zł z przeznaczeniem w 95% na dotacje - 38 mln zł oraz w 5% na pomoc techniczną - 2 mln zł).

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 25.000 zł do 250.000 zł.

Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy lub kompilację tych wkładów.

Oferty można składać od 13 maja do 3 czerwca 2024 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2025