górne tło

Nabór do Programu Wspólnie dla dziedzictwa 2024

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił nabór do Programu Wspólnie dla dziedzictwa w 2024 r.

Celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania: 

  1. prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu (wg katalogu prac porządkowych dopuszczonych do realizacji w ramach Programu, stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu); 
  2. działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzące do jego rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości; 
  3. działania zmierzające do zachowania i wzmacniania tradycji rękodzielniczych, upowszechniania umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, służących zachowaniu zabytków i ich wartości; 
  4. działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości; 
  5. działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocję dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania. 

Projekt zgłaszany do Programu może realizować jeden lub kilka rodzajów działań, we wszystkich wymagany jest udział Wolontariuszy. 

W ramach Programu nie będą dofinansowywane projekty, które mogą doprowadzić do zniszczenia elementów dziedzictwa lub ich degradacji, zwłaszcza te, które mogą spowodować zniszczenie autentycznej substancji i/lub formy zabytku.

Zadanie, którego głównym rezultatem jest organizacja wydarzeń artystycznych (jak np. koncert, spektakl, inscenizacja, gala, przegląd lub festiwal filmowy, przygotowanie filmu, nagranie utworu muzycznego) lub wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (jak np. biesiada, festiwal kulinarny, muzyczny) jest niezgodne z założeniami Programu.

Zadanie może być realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia ogłoszenia naboru do dnia 31 października 2024 r.

O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego.

Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w Programie.

Na realizację Programu w 2024 roku przeznaczono 1 220 000 zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł, a maksymalna 80 000 zł. Dofinansowanie Zadania może wynosić do 100% budżetu Zadania.

Termin składania wniosków upływa 27 maja 2024 r. o godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://nid.pl/dotacje/wspolnie-dla-dziedzictwa/