Komunikat archiwalny

Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił konkurs w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna na zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Wnioski można składać do 31 stycznia br.

Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej
Fot. Organizacje Pozarządowe

Celem ogólnym Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Konkursu ma za zadanie wyłonienie najciekawszych zadań o największym potencjale edukacyjnym, których realizacja przyniesie największe efekty ekologiczne, tj. wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym w województwie małopolskim.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna.

Dofinansowanie można uzyskać na następujące przedsięwzięcia:

  • programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno – edukacyjne;
  • szkolenia, warsztaty, konkursy lub przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną;
  • promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska, np.: artykuły, audycje;
  • doposażenie ośrodków służących edukacji ekologicznej (z wyłączeniem mebli).

Tematyka Programu uwzględnia, jako podstawowe priorytety: poprawę, jakości powietrza, zapobieganie powstawaniu odpadów i zwiększenie retencji wody, a ponadto:

  • szerzenie wiedzy o prawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi, circular economy;
  • ochrona klimatu;
  • ochrona i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki na obszarach prawem chronionych, w tym na obszarach Natura 2000;
  • ochrona wód i gospodarka wodna.

Pula środków przeznaczona w ramach Programu na rok 2017 wynosi 1 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

a) dla organizacji pozarządowych:

  • do 100% kosztów kwalifikowanych brutto zadania, o ile suma wartości projektów zgłoszonych przez dany podmiot do realizacji w roku kalendarzowym nie przekracza 20 000,00 złotych,
  • do 90% kosztów kwalifikowanych brutto zadania, o ile suma wartości projektów zgłoszonych przez dany podmiot do realizacji w roku kalendarzowym przekracza 20 000,00 złotych;

b) do 80% kosztów kwalifikowanych brutto zadania dla projektów realizowanych przez inne podmioty.

Suma przyznanej dotacji dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 100 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 stycznia 2017 r. o godz. 15.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/konkurs-z-zakresu-edukacji-ekologicznej-2

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy