Komunikat archiwalny

Konkurs ofert Zarządu Powiatu w Krakowie

Zarządu Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Konkurs ofert Zarządu Powiatu w Krakowie
Fot. Organizacje Pozarządowe

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zlecane będą następujące zadania:

  1. organizacja i koordynacja imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  Powiatu Krakowskiego;
  2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Powiatu Krakowskiego;
  3. upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno-artystycznej w kraju i za granicą;
  4. wydawanie publikacji w postaci drukowanej oraz innych nośników zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu sztuki, ochrony dóbr historii, kultury i dziedzictwa narodowego Powiatu Krakowskiego.

Na realizację w/w zadań wybranych w ramach niniejszego konkursu przeznaczono środki w wysokości 140.000 zł.

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki zlecane będą następujące zadania:

  1. organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym obejmujących współzawodnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych;
  2. wspieranie działań w zakresie informacji turystycznej na terenie powiatu krakowskiego.

Na realizację w/w zadań wybranych w ramach niniejszego konkursu przeznaczono środki w wysokości 112.000 zł.

Zlecenie realizacji zadań publicznych, odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016 poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu krakowskiego, jeśli ich cele statutowe zgodne są z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie.

Oferty należy składać do dnia 30 stycznia 2017 r.

Jeden oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty. Zadania, których będą dotyczyć oferty muszą zostać zrealizowane w okresie od 1 marca 2017 do 31 grudnia 2017 r.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym (finansowym, rzeczowym, osobowym) w wysokości minimum 20% wszystkich kosztów zadania, w tym wkładem własnym finansowym nie niższym niż 5% wszystkich kosztów zadania.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://ngo.powiat.krakow.pl/blog/2017/01/05/otwarty-konkurs-ofert-2017-kultura-i-sport/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy