Komunikat archiwalny

Nabór projektów w programie ''Razem bezpieczniej''

Wojewoda małopolski zaprasza do składania projektów w „Programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”. Termin upływa 17 lutego 2017 r.

Nabór projektów w programie ''Razem bezpieczniej''
Fot. Organizacje Pozarządowe

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017” stanowi kontynuację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007-2015, w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program zakłada:

 1. Przeciwdziałanie społecznym źródłom przestępczości.
 2. Realizację i wdrażanie działań z zakresu prawa, eliminujących elementy kryminogenne w sferze społecznej życia.
 3. Tworzenie stabilnych mechanizmów wspierania instytucji rządowych i samorządowych w ich aktywności na rzecz bezpieczeństwa i pożytku publicznego.

W ramach Programu przewidziano następujące cele szczegółowe:

 1. Cel szczegółowy nr 1: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania – 2 500 000 zł.

Propozycja – maksymalnie 6 projektów z każdego województwa, w tym:

 1. 4 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 – łączna kwota dofinansowania – 400 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100 000 zł,
 2. 1 projekt na cel priorytetowy 1a – realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” – współpraca terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowym – łączna kwota dofinansowania 400 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 50 000 zł,
 3. 1 mikroprojekt – łączna kwota dofinansowania 100 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 25 000 zł.

Ponadto prowadzony będzie nabór projektów na cel obligatoryjny 1b – Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych / w okolicach przejść dla pieszych) – łączna kwota dofinansowania 1 600 000 zł / maksymalna kwota na województwo 100 000 zł.

 

 1. Cel szczegółowy nr 2: Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – łączna kwota dofinansowania – 1 500 000 zł.

Propozycja – maksymalnie 5 projektów z każdego województwa, w tym:

 1. 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 2 – łączna kwota dofinansowania – 900 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100 000 zł,
 2. 1 projekt na cel priorytetowy 2a – Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci i młodzieży – 300 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100 000 zł,
 3. 1 projekt na cel priorytetowy 2b – zapobieganie i walka z „dopalaczami” – 200 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100 000 zł,
 4. 1 mikroprojekt – 100 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 25 000 zł.

 

 1. Cel szczegółowy nr 3: Edukacja dla bezpieczeństwa1 000 000 zł.

Propozycja – maksymalnie 4 projekty z każdego województwa w tym:

 1. 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 – łączna kwota dofinansowania – 700 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100 000 zł,
 2. 1 na cel dodatkowy – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów –200 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100 000 zł,
 3. 1 mikroprojekt – 100 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 25 000 zł.

Cele szczegółowe Programu będą finansowane w ramach dotacji i realizowane przez:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, które zawrą z wojewodą porozumienia administracyjne,
 2. organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznego nieprowadzące działalności gospodarczej, które zawrą z wojewodą umowy cywilnoprawne.

Wzory wniosków oraz dokumentacja pomocnicza dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

Propozycje projektów należy przekazać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Dziennik Podawczy pok. 24) w terminie do 17 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu wniosku).

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 pok. 478, pod numerami telefonu 12 39 21 487 lub 12 39 21 914 oraz na stronie internetowej: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=8949

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy