Komunikat archiwalny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił Konkurs “#ekoLIDERZY2017 województwa małopolskiego”. Zgłoszenia można przesyłać do 10 kwietnia 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie
Fot. Pixabay

Celem Konkursu jest:

 1. Promocja Beneficjentów pomocy finansowej systemu finansowania ochrony środowiska w Małopolsce oraz najlepszych ich projektów.
 2. Zidentyfikowanie i promowanie samorządów oraz innych podmiotów i organizacji pozarządowych, które są liderami w działaniach przyjaznych dla środowiska, podejmujących aktywne działania na rzecz jego ochrony.
 3. Wdrażanie wysokich standardów ekologicznych przy realizacji inwestycji.
 4. Promowanie przedsięwzięć ekologicznych mających pozytywny wpływa na stan środowiska naturalnego.

W ramach Konkursu oceniane będą:

 1. działania gmin i powiatów oraz ich spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, ochrona powietrza, ochrona przyrody i edukacja ekologiczna);
 2. projekty z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez organizacje pozarządowe;
 3. działania proekologiczne szkół i przedszkoli oraz innych beneficjentów pomocy Wojewódzkiego Funduszu.

Spośród biorących udział w Konkursie, zostaną wybrane:

 1. #ekoPOWIAT
 2. #ekoGMINA w 3 kategoriach:
 • #ekoGMINA miejska
 • #ekoGMINA miejsko-wiejska
 • #ekoGMINA wiejska
 1. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategoriach:
 • z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do oszczędności energii
 • z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej
 • z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami
 • z zakresu ochrony przyrody
 • z zakresu edukacji ekologicznej
 • z zakresu eko-innowacyjności
 1. #ekoWYDARZENIE w Małopolsce
 2. #ekoSIEĆ współpracy
 3. #ekoSZKOŁA
 4. #ekoPRZEDSZKOLE.

Konkurs obejmuje teren województwa małopolskiego. Skierowany jest do beneficjentów pomocy finansowej korzystających z systemu finansowania ochrony środowiska na terenie województwa małopolskiego w 2016 r. (z WFOŚiGW w Krakowie bądź NFOŚiGW):

 1. jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów i samorządu województwa małopolskiego oraz ich spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
 2. szkół i przedszkoli,
 3. organizacji pozarządowych zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego i działających statutowo na rzecz ochrony środowiska,
 4. innych beneficjentów pomocy Wojewódzkiego Funduszu.

W Konkursie przewidziano nagrody pieniężne, na które Wojewódzki Fundusz przeznaczył środki finansowe w łącznej kwocie 350 000,00 zł. Ich wartość w każdej z kategorii zostanie ustalona uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu. Nagrody mogą być przeznaczone tylko na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, które wynikają z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Aby wziąć udział w Konkursie, konieczne jest wypełnienie elektronicznego formularza ankiety konkursowej oraz ankiety stanowiącej załącznik do Regulaminu, którą należy wydrukować, podpisać, zeskanować, a następnie wysłać w terminie do dnia 10 kwietnia 2017 r. do godziny 15.00 na adres mailowy: ekoliderzy2017@wfos.krakow.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/ekoliderzy2017

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy