Komunikat archiwalny

Konkurs ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Małopolski ogłosił w 2017 roku I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Konkurs ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej
Fot. Organizacje Pozarządowe

Zadaniem konkursowym jest realizacja na terenie województwa małopolskiego programu pomocy społecznej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, zagrożonych marginalizacją, i wykluczeniem społecznym oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, obejmującym co najmniej działania informacyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, a także pomoc doraźną, w tym rzeczową i finansową.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 250 000 PLN.

Zlecenie zadania odbywać się będzie na zasadzie wsparcia finansowego realizacji zadania publicznego.

Udział środków Wojewody Małopolskiego w całkowitym koszcie realizacji zadania konkursowego wyniesie maksymalnie 80%. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 20%.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo małopolskie.

Oferty mogą być składane w indywidualnie lub w partnerstwie.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 3 kwietnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=organizacje_pozarzadowe w zakładce otwarte konkursy ofert.

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy