Komunikat archiwalny

Konkurs ofert dotyczący ratownictwa górskiego i wodnego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2017 r.

Konkurs ofert dotyczący ratownictwa górskiego i wodnego
Fot. Pixabay

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2017 r.

W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego polegające na:

  1. utrzymaniu gotowości ratowniczej;
  2. prowadzeniu działań ratowniczych;
  3. organizowaniu i prowadzeniu szkoleń ratowników górskich i wodnych oraz psów ratowniczych.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), zwane dalej „Oferentami” jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, w jakim realizowane jest zadanie oraz celami i założeniami Konkursu.

  1. są podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa górskiego (w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich – Dz. U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1241 z późn. zm.);
  2. są podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego (w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656 z późn. zm.);
  3. realizują zadania na obszarze Województwa Małopolskiego.

Na Konkurs można składać oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 maja 2017 r., a kończyć nie później niż 15 listopada 2017 r.

Na realizację zadań wybranych w Konkursie przeznaczono środki finansowe do kwoty ogółem 1 000 000 zł. W ramach realizacji zadania nie przewiduje się zaangażowania wkładu osobowego i rzeczowego Oferentów w kosztach realizacji zadania.

Termin składania ofert upływa 5 maja 2017 r., godz. 16:00.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1311638,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-z-zakr.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy