Komunikat archiwalny

Konkurs ofert dotyczący zdrowia psychicznego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”.

Konkurs ofert dotyczący zdrowia psychicznego
Fot. Pixabay

Konkurs ogłaszany jest w ramach Działania 1. Wspieranie zdrowia psychicznego, Celu Operacyjnego 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/ów zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na zorganizowaniu warsztatów trenerskich treningu psychologicznego dla grupy 50 osób – psychologów i lekarzy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz służby zdrowia MSWiA.

Celem warsztatów jest przygotowanie, psychologów i lekarzy, do prowadzenia zajęć grupowych dla osób wykonujących zadania służbowe w warunkach wysokiego poziomu stresu (policjanci, ratownicy, strażacy). W ramach warsztatów jego uczestnicy powinni mieć m.in. możliwość zidentyfikowania własnych predyspozycji do prowadzenia zajęć psychologicznych w grupie, kształcenia umiejętności komunikacyjnych, pracy z własnymi emocjami oraz poznania zasad pracy w grupie.

Uczestnicy warsztatów powinni mieć również możliwość kształcenia umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze psychoprofilaktycznym i psychoedukacyjnym.

Realizator/rzy zostanie/zostaną wybrani na okres do 30 listopada 2017 r.

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. Oferta może przewidywać późniejszy termin rozpoczęcia oraz wcześniejszy termin zakończenia realizacji zadania.

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 z późn. zm.), to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ww. ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Na realizację zadania w konkursie przeznaczono 278 000 zł. Nie wskazano maksymalnej wartości oferty, która może być złożona w konkursie z zastrzeżeniem, że musi mieścić się w kwocie przeznaczonej na konkurs.

Termin składania ofert upływa 5 maja 2017 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/24628,Ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-zdrowia-pu.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy