Komunikat archiwalny

Konkurs ofert dotyczący prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: „Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej wśród służb mundurowych” w ramach Działania 1.2 Działania informacyjne i edukacyjne, Celu Operacyjnego 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

Konkurs ofert dotyczący prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej
Fot. Pixabay

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/ów zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na zorganizowaniu 3-dniowych warsztatów szkoleniowych dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej, a następnie poznanie zasad zdrowego odżywiania oraz metod dbania o kondycję i sprawność fizyczną.

Grupą odbiorców realizowanego zadania będą funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych i administracji: przełożeni (komendanci, dyrektorzy, naczelnicy), wykładowcy szkół Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, instruktorzy sportowi, ratownicy i ratownicy medyczni.

W ramach realizacji zadania oczekuje się przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów dla kadry zarządzającej oraz funkcjonariuszy z zakresu zdrowego żywienia oraz podejmowania aktywności fizycznej. Wymogiem realizowanych warsztatów jest również przekazanie wiedzy z zakresu komponowania posiłków w taki sposób, aby dostosować je do indywidualnych potrzeb uczestnika i zmieniającego się jego stanu zdrowia.

Oczekuje się, że złożone oferty pozwolą na realizację warsztatów szkoleniowych na terenie całego kraju (każdego województwa) dla minimum 35 grup, liczących po 15-20 osób.

Realizator/rzy zostanie/zostaną wybrani na okres do 30 listopada 2017 r.

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. Oferta może przewidywać późniejszy termin rozpoczęcia oraz wcześniejszy termin zakończenia realizacji zadania.

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 z późn. zm.), to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ww. ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Na realizację zadania w konkursie przeznaczono 700 000 zł. Możliwy jest wybór kilku realizatorów zadania. Oferent wskaże o jaką kwotę się ubiega, przy czym maksymalna kwota finansowania zadania nie może przekroczyć 700 000 zł.

Termin składania ofert upływa 5 maja 2017 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/24629,Ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-zdrowia-pu.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy