Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs ofert dotyczący zdrowia publicznego - cel 5

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: „edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego”.

Ogłoszono konkurs ofert dotyczący zdrowia publicznego - cel 5
Fot. Pixabay

Konkurs ogłaszany jest w Działaniu 3. Działania edukacyjne, w ramach Celu Operacyjnego 5 Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się (NPZ.CO5_3.1_1_2017).

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego edukację pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego poprzez: Organizację szkoleń dla fizjoterapeutów w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego.

Oferty mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.),
spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Na realizację zadania przeznaczono dotację celową w kwocie 1 900 000 zł, w tym:

  • w roku 2017 – 900 000 zł,
  • w roku 2018 – 1 000 000 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania zadania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację NPZ wynosi 100%.

Zadanie należy zrealizować nie później niż od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Oferta może przewidywać późniejszy termin rozpoczęcia oraz wcześniejszy termin zakończenia realizacji zadania.

Oferty należy składać do 31 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=46299

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy