Komunikat archiwalny

Konkurs dotyczący działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”.

Konkurs dotyczący działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego
Fot. Pixabay

W ramach zadania pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” mogą być realizowane projekty w szczególności w formie konkursów, programów, kampanii, akcji informacyjnych, szkoleń, zgrupowań sportowych, publikacji materiałów edukacyjnych oraz imprez sportowych.

Projekty powinny uwzględniać następujące cele:

 1. promocja sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez działania na rzecz upowszechniania systematycznych zajęć sportowych dla studentów lub doktorantów oraz organizowanie imprez sportowych promujących aktywność sportową studentów lub doktorantów, w tym promocja pozytywnych zachowań społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play);
 2. udzielanie wsparcia polskim studentom lub doktorantom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów, w tym m.in. wsparcie Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego;
 3. wsparcie polskich studentów lub doktorantów niepełnosprawnych, uczestniczących w rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów.

Projekty mogą uwzględniać jeden lub więcej z wyżej wymienionych celów.

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 r.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, tj.:

 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm) lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016, poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podmioty aplikujące o środki finansowe powinny:

 1. prowadzić działalność statutową w obszarze celów konkursu;
 2. działać w lokalnym środowisku akademickim.

Jeden Oferent może złożyć kilka ofert.

Na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego przeznacza się środki publiczne w wysokości 1,5 mln zł. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie może być niższa niż 50 000 zł, z tym że nie może przekroczyć 600 000 zł na projekty w obrębie jednego celu zadania publicznego. Wkład własny finansowy nie jest wymagany.

Termin składana ofert mija 12 czerwca 2017 r. Wybór ofert zostanie dokonany nie później niż 30 czerwca 2017 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-organizowanie-dzialan-na-rzecz-rozwoju-sportu-akademickiego-w-2017-r.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy