Komunikat archiwalny

Konkurs dotyczący szkolenia osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020.

Konkurs dotyczący szkolenia osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy
Fot. Pixabay

Konkurs dotyczy zadania 3/3.1.2.4./17/DRM/PARPA „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na organizacji ogólnopolskiego „Interdyscyplinarnego szkolenia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Grupę docelową stanowią przedstawiciele służb, instytucji i organizacji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy, w szczególności: pracownicy punktów konsultacyjnych, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy lecznictwa odwykowego, ochrony zdrowia, oświaty, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, prawnicy.

Szkolenie będzie miało charakter interdyscyplinarny i ogólnopolski. Powinno nim zostać objęte co najmniej 60 osób. Opis zadania, w tym minimalny zakres tematyczny, znajduje się w ogłoszeniu o konkursie.

Przekazane środki mogą być wykorzystane tylko na prowadzenie zajęć dydaktycznych, wynajęcie sal niezbędnych do prowadzenia szkolenia, nocleg wykładowców w ośrodku szkoleniowym.

Oferty mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916), to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2017 r. Oferta może przewidywać późniejszy termin rozpoczęcia oraz wcześniejszy termin zakończenia realizacji zadania.

Na realizację zadania przeznaczono 50 0000 zł. Wymagany jest wkład własny oferenta w wysokości co najmniej 10% wnioskowanej kwoty.

Termin składania ofert upływa 25 maja 2017 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: http://parpabip.pl/index.php?id=166,0,0,0,0,27

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy