Komunikat archiwalny

Konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Fot. Pixabay

Konkurs ogłoszono w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Przedmiotem konkursu są następujące zadania:

 • Zadanie 2.1. Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych których używanie może prowadzić do uzależnienia.
Nr zadania konkursowego Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2017 r. 2018 r.
1 Ogólnopolska kampania społeczna dotycząca ryzyka używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.  150 000  350 000

      

 • Zadanie 2.2. Narodowego Programu Zdrowia: Szkolenie grup zawodowych w szczególności takich jak: lekarze psychiatrzy, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej, specjaliści terapii uzależnień i psycholodzy w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz skutecznych interwencji i programów profilaktycznych i leczniczych.
Nr zadania konkursowego Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2017 r. 2018 r.
Cykl szkoleń dla przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych i Urzędów Wojewódzkich w zakresie realizacji zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 60 000  100 000
6 Ogólnopolskie szkolenie specjalistów terapii uzależnień z zakresu behawioralnej terapii par w leczeniu uzależnienia od narkotyków. 150 000 Nie dotyczy
10  Konferencja dla grup zawodowych zajmujących się problematyką uzależnień na temat leczenia uzależnień i pomocy psychologicznej osobom z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne (kobiet uzależnionych i uzależnionych osób ze środowisk LGBTQ). 100 000 Nie dotyczy

     

 • Zadanie 2.2. pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Rozwijanie i wspieranie systemu szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych realizowanego zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Nr zadania konkursowego Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2017 r. 2018 r.
13 Szkolenia uzupełniające dla uczestników szkoleń certyfikujących, w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, pracy socjalnej, pracy z osobami po przeżytej traumie psychicznej, nadużyć i zaburzeń seksualnych lub interwencji kryzysowej. 200 000  Nie dotyczy

        

 • Zadanie 2.2. pkt 4 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, kierowanych w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.
Nr zadania konkursowego Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2017 r. 2018 r.
14 Szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat strategii rozwiązywania problemu uzależnień. 200 000 500 000

               

 • Zadanie 2.3.1 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.
Nr zadania konkursowego Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2017 r. 2018 r.
17 Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktycznych adresowanych do rodziców i wychowawców, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji. 38 000 Nie dotyczy
18 Program wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w kontekście zagrożeń związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi i środkami zastępczymi (tzw. dopalaczami) - opracowanie i pilotażowa realizacja programu z ewaluacją. 100 000 180 000

                 

 • Zadanie 2.3.2 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności realizowanych m.in. przez organizacje pozarządowe i lokalnie działające podmioty publiczne w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych (np. miejsca rekreacji, imprezy muzyczne, kluby).
Nr zadania konkursowego Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2017 r. 2018 r.
19 Przygotowanie zespołów z wybranych miast w Polsce do wdrożenia programu profilaktycznego w miejscach spędzania czasu wolnego przez młodzież, takich jak: kluby, dyskoteki, imprezy muzyczne. 100 000 250 000

                   

 • Zadanie 2.3.2 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, adresowanych do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny.
Nr zadania konkursowego Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2017 r. 2018 r.
20 Program wczesnej interwencji adresowany do okazjonalnych użytkowników środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych – opracowanie i pilotażowa realizacja programu z ewaluacją. 100 000 180 000

                  

 • Zadanie 2.3.4 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Okresowa ewaluacja programów profilaktyki narkomanii.
Nr zadania konkursowego Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2017 r. 2018 r.
22 Ewaluacja programów profilaktycznych. 67 260 100 000

         

 • Zadanie 2.4.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące m.in. działalność edukacyjną, wsparcie społeczne i socjalne, programy wymiany igieł i strzykawek (zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą krwi – HIV, HBV i HCV itd.) oraz testowanie w kierunku zakażeń krwiopochodnych (HIV, HBV i HCV).
Nr zadania konkursowego Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2017 r.  2018 r.
23 Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków. 229 920 Nie dotyczy

          

 • Zadanie 2.4.1 pkt 5 Narodowego Programu Zdrowia: Rozwijanie programów terapeutycznych skierowanych do problemowych użytkowników przetworów konopi i osób uzależnionych od nich.
Nr zadania konkursowego Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2017 r. 2018 r.
24 Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich. 149 135 Nie dotyczy

         

 • Zadanie 2.5. pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja badań jakościowych, przeprowadzanych co najmniej co trzy lata, wśród użytkowników środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.
Nr zadania konkursowego Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2017 r. 2018 r.
27 Badanie z zastosowaniem metod jakościowych mające na celu pogłębioną analizę wyników lub zjawisk zidentyfikowanych w badaniach ilościowych ESPAD.  20 000 80 000
28 Badanie rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych w zakładach karnych i aresztach śledczych. 30 000  120 000

         

 • Zadanie 2.5. pkt 15 Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie badań naukowych w obszarze problemu narkotyków i narkomanii.
Nr zadania konkursowego Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2017 r. 2018 r.
32. Konkurs badawczy dotyczący następujących tematów: 273 699 1 094 794
32a. Badanie zawartości sprzętu do iniekcji pozyskanego z programów redukcji szkód.  
32b. Opracowanie i przeprowadzenie pilotażowego programu badań substancji psychoaktywnych pozyskanych bezpośrednio od użytkowników narkotyków.  
32c. Opracowanie i przeprowadzenie pilotażowego programu rejestracji i analizy zatruć tzw. dopalaczami.    

    
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi 4 922 808,00 zł, w tym na realizację zadań w roku 2017 – 1 968 014,00 zł, a w roku 2018 (dotyczy wyłącznie projektów, których realizacja rozpoczęła się w roku 2017) – 2 954 794,00 zł. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości minimum 5% całkowitych kosztów projektu. W przypadku zadań dwuletnich wymagane jest zapewnienie 5% wkładu własnego w każdym roku realizacji projektu.

Wnioski należy składać do 31 maja 2017 r.

Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają:

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=6582044

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy