Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs ofert dotyczący promowania zdrowego stylu życia

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: „Projektowanie i testowanie skuteczności zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyce chorób, innych niż określone w NPZ, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz danych o nierównościach społecznych w zdrowiu”.

Ogłoszono konkurs ofert dotyczący promowania zdrowego stylu życia
Fot. Pixabay

Konkurs ogłaszany jest w ramach Działania 3. Badania, analizy i współpraca międzynarodowa; 3.2 Działania pilotażowe i wsparcie podmiotów uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki nadwagi i otyłości, Celu Operacyjnego 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa (ogłoszenie nr NPZ.CO1_3.2_1_2017_aktywność_fizyczna).

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/ów zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu akcji promującej zdrowy styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem promocji aktywności fizycznej w polskim społeczeństwie, z uwzględnieniem potrzeb różnych grup wiekowych.

Wspieranie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej jest niezwykle istotne z uwagi na obecność w populacji polskiej wysokiego odsetka osób z nadwagą i otyłością. Oczekuje się, że realizacja ww. działania przyczyni się do poprawy świadomości społeczeństwa na temat znaczenia prawidłowo zbilansowanej diety oraz korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych.

Według WHO brak aktywności fizycznej jest jednym z głównych czynników ryzyka śmierci na świecie. Szacuje się, że niepodejmowanie aktywności jest przyczyną ponad 500 000 zgonów rocznie. Jak wynika z raportu ISCA 2015 (ang. International Sport and Culture Association) 25% dorosłych Europejczyków jest niewystarczająco aktywna fizycznie. Szacuje się, że w Polsce prawie 20% dorosłych osób nie osiąga rekomendowanych poziomów aktywności ruchowej.

W ramach realizacji zadania oczekuje się przeprowadzenia:

  • bezpłatnej edukacji w zakresie promocji zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia prawidłowo zbilansowanej diety, korzyści wynikających z podejmowania aktywności fizycznej;
  • bezpłatnej edukacji w zakresie profilaktyki chorób kręgosłupa;
  • grupowych zajęć ruchowych dla uczestników akcji promującej zdrowy styl życia.

Zadanie powinno mieć zasięg ponadwojewódzki.

Zadanie powinno być realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej. Jego realizacja podlegać będzie ocenie pod kątem efektywności i skuteczności w osiąganiu zaplanowanych rezultatów.

Zadanie należy zrealizować nie później niż od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Oferty mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U z 2016 r. poz. 1817),
spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Na realizację zadania przeznaczono dotację celową w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:

  • w 2017 r. nie więcej niż 500 000,00 zł;
  • w 2018 r. nie więcej niż 800 000,00 zł.

Oferent wskaże o jaką kwotę dotacji celowej się ubiega, przy czym maksymalna kwota  finansowania zadania ze środków dotacji nie może przekroczyć 1 300 000,00 zł (możliwy jest wybór kilku realizatorów w ramach kwoty przeznaczonej na konkurs). Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania zadania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację NPZ wynosi 100%.

Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2017 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=46920

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy