Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs ofert dotyczący wspierania zdrowia psychicznego

Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: „Przygotowanie i wprowadzenie do realizacji programów informacyjnych, szkoleniowych na temat agresji i mobbingu oraz szkolenie w zakresie metod psychoterapeutycznych zaburzeń związanych ze stresem, stresem traumatycznym oraz zapobieganiu następstwom stresu”.

Ogłoszono konkurs ofert dotyczący wspierania zdrowia psychicznego
Fot. Pixabay

Konkurs ogłoszony został w ramach Podzadania 1.3 – Prowadzenie działań na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w ramach Zadania 1 – Wspieranie zdrowia psychicznego, Celu Operacyjnego 3 - Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa (ogłoszenie nr NPZ.CO3_1.3_2017_wspieranie_zdrowia_psychicznego).

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na opracowaniu, dostawie oraz dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych propagujących styl życia sprzyjający zdrowiu psychicznemu, dostarczeniu informacji na temat agresji, mobbingu, zaburzeń pod postacią somatyczną oraz opracowaniu treści i harmonogramów programów szkoleniowych do przeprowadzenia w Siłach Zbrojnych RP warsztatów z zakresu tego zakresu (mobbingu oraz zaburzeń psychosomatycznych).
szkoleniu w pracy metodami terapeutycznym z osobami dotkniętymi zaburzeniami związanymi ze stresem, w tym stresem traumatycznym.

W latach 2017-2020 powinien zostać zrealizowany projekt wprowadzenia rekomendowanych metod (procedur) pracy terapeutycznej z osobami dotkniętymi zaburzeniami związanymi ze stresem (w tym stresem traumatycznym) oraz wdrożenie praktycznych umiejętności w pracy terapeutycznej.

Celem projektu jest zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz ich wpływowi  na stan zdrowia żołnierzy, pracowników wojska a także ich rodzin jako odbiorców pośrednich.

Zadanie realizowane będzie z wykorzystaniem materiałów poglądowych oraz ćwiczeń praktycznych.

Opis zadań do realizacji w poszczególnych latach można znaleźć w ogłoszeniu konkursowym.

Oferty mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.),
spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Projekt należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do dnia 15 listopada 2020 r. Oferta może przewidywać późniejszy termin rozpoczęcia oraz wcześniejszy termin zakończenia realizacji projektu. Zadania na rok 2017 należy zrealizować zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy.

Na realizację zadania przeznaczono w 2017 r. kwotę 100 000,00 zł. Wartość oferty w 2017 r. nie może być większa niż 100 000,00 zł. W roku 2018, 2019 i 2020 z realizatorem będzie zawarty  aneks dotyczący harmonogramu realizacji zadań, w wysokości środków finansowych zgodnie z przyznanym limitem.

Oferty należy składać do 28 czerwca 2017 r. do godziny 12.00.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/konkursy-narodowego-programu-zdrowia/konkursy-103247694/konkurs-o-sygn-c3k22017-10327698l/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy