Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs w ramach PO WER Działanie 4.3

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiające wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Ogłoszono konkurs w ramach PO WER Działanie 4.3
Fot. Pixabay

Konkurs ma na celu wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, w obszarach tematycznych, w których organizowany jest konkurs.

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Nowe rozwiązanie oznacza produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce. Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) natomiast oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną. Konieczne jest dołączenie do wniosku kopii listu intencyjnego.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach trzech tematów:

  1. Wypracowanie rozwiązań mających na celu zapobieganie zjawisku „szarej strefy” w zakresie pracy nierejestrowanej w Polsce, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa.
  2. Wypracowanie rozwiązań mających na celu wzrost kompetencji pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa.
  3. Wypracowanie rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3,00% wydatków kwalifikowanych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 15 000 000, 00 zł.

Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie przewidziany jest  maksymalnie na 36 miesięcy kalendarzowych.

Minimalna wartość projektu określona w budżecie projektu wynosi 500 000,00 zł.

Wnioski można składać w okresie od 31 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin można znaleźć pod adresami:  https://www.power.gov.pl/nabory/1-56/
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/522,konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-002-17

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy