Komunikat archiwalny

Ogłoszono II nabór wniosków do programu ''Klub''

Minister Sportu i Turystyki ogłosił II nabór wniosków  na realizację w 2017 r. programu „Klub” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Ogłoszono II nabór wniosków do programu ''Klub''
Fot. Pixabay

Głównymi celami programu są:

  1. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  3. wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  4. inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  5. optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

W zajęciach i obozach sportowych mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci lub młodzież do 18. roku życia.

Dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko 1 obozu sportowego. Musi on trwać minimum 5 dni kalendarzowych i odbywać się w innym miejscu niż prowadzone są regularne zajęcia sportowe.

Uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach programu muszą przejść testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia sportowe do elektronicznej bazy danych wskazanej w umowie dotacyjnej.

Program może być realizowany wyłącznie na terenie kraju. Część zadania zlecona w ramach dodatkowego naboru wniosków może być realizowana w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2017 r.

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Wnioskodawca (klub) musi prowadzić formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).

Na realizację Programu w 2017 r. przeznaczono 30 000 000 zł. Do rozdysponowania w dodatkowym naborze wniosków pozostaje kwota 7 405 000 zł. Wymagany jest udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 10% całości kosztów zadania.

Kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji wnioskuje o 15 000 zł.

Wnioski w ramach dodatkowego naboru należy nadsyłać do 14 lipca 2017 r. Ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż do 1 września 2017 r.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2037,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-programu-quotKlubquot-II-nabor.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy