Komunikat archiwalny

Ogłoszono kolejną edycję konkursu ''Spółdzielnia pomysłów''

SGB-Bank Spółka Akcyjna ogłosił VI edycję konkursu "Spółdzielnia pomysłów". Projekty można zgłaszać do 26 czerwca 2017 r.

Ogłoszono kolejną edycję konkursu ''Spółdzielnia pomysłów''
Fot. Pixabay

W ideę konkursu wpisuje się każdy projekt, którego celem jest wsparcie i zintegrowanie lokalnej społeczności we wspólnym działaniu. Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjatywy związane z namacalną zmianą w przestrzeni (np. stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności), jak również projekty wydarzeń i aktywności ukierunkowanych na współdziałanie i integrację.

Konkurs składa się z następujących etapów:

 • zgłaszanie projektów konkursowych oraz głosowanie publiczności: od 5 czerwca do 26 czerwca 2017 r.
 • weryfikacja głosów publiczności: od 27 czerwca do 28 czerwca 2017 r. Do drugiego etapu Konkursu oraz pod obrady Jury trafi łącznie 30 Projektów, które otrzymają największą liczbę głosów Publiczności, z czego:
 1. 10 projektów pochodzić będzie z kategorii: miasta na prawach powiatu,
 2. 20 projektów pochodzić będzie z kategorii: gminy inne niż określone w pkt 1).
 • ogłoszenie wyników I tury: 29 czerwca 2017 r.
 • przedstawienie kosztorysu Projektu oraz uzupełnienie opisu Projektu przez Uczestnika: od 30 czerwca do 6 lipca 2017 r.
 • obrady Jury: od 7 lipca do 21 lipca 2017 r.
 • ogłoszenie w Serwisie wyników Konkursu: do 24 lipca 2017 r.

Jury z finałowej puli projektów wybierze trzy zwycięskie, z czego:

 1. jeden zwycięski projekt będzie pochodzić z miasta na prawach powiatu
 2. dwa zwycięskie projekty będą pochodzić z gminy innej niż określona w punkcie 1.

Projekty można realizować w terminie od 25 lipca nie później niż do 31 października 2017 r.

Zwycięskie Projekty zostaną wybrane w oparciu o następujące kryteria:

 • społeczne znaczenie realizowanej inicjatywy;
 • włączenie lokalnej społeczności w realizację inicjatywy;
 • liczba odbiorców Projektu;
 • stopień zaangażowania i wykorzystania potencjału społeczności lokalnej;
 • prawdopodobieństwo skutecznej realizacji Projektu;
 • możliwość realizacji w kwocie do 10 000,00 zł brutto;
 • innowacyjność i atrakcyjność formy realizacji Projektu.

Wygraną w konkursie stanowi możliwość podpisania umowy sponsorskiej z Organizatorem o maksymalnej wysokości 10 000 zł brutto każda, z której środki w całości muszą być przeznaczone na realizację 3 zwycięskich projektów konkursowych.

W Konkursie mogą uczestniczyć:

 • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, którym bliska jest idea współdziałania i chcą zmienić swoją okolicę na lepsze, angażując przy tym inne osoby w swoją inicjatywę,
 • stowarzyszenia (z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 210) i fundacje, zarejestrowane i działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę projektów.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: http://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy