Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs dotyczący prawa porównawczego

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków „LAW TRAINING AND STUDIES-2017” w ramach Programu Herkules III 2014-2020 (Hercule III Programme 2014-2020). Jednym z tematów jest „Comparative law studies (including dissemination of the results and a concluding conference)”.

Ogłoszono konkurs dotyczący prawa porównawczego
Fot. Pixabay

Program HERCULE III 2014-2020 ma na celu ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, przeciwdziałanie i zwalczanie oszustw, korupcji i innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii.

W ramach naboru określone zostały trzy tematy:

 1. „Comparative law studies (including dissemination of the results and a concluding conference)” („Studia prawa porównawczego (w tym upowszechnianie rezultatów i konferencja podsumowująca)”) (nabór nr HERCULE-LT-2017-01).
 2. „Cooperation and raising awareness actions (Conferences, including the Annual Presidents meeting of the European Lawyers Associations)” („Współpraca i działania podnoszące świadomość (Konferencje, w tym Doroczne spotkanie Przewodniczących Europejskich Stowarzyszeń Prawników)”) (nabór nr HERCULE-LT-2017-02).
 3. „Periodical publications” („Publikacje okresowe”) (nabór nr HERCULE-LT-2017-03).

W zakres tematu „Comparative law studies (including dissemination of the results and a concluding conference)” wchodzi rozwój działalności naukowej na wysokim poziomie, w tym analizy w zakresie prawa porównawczego, obejmujące w szczególności następujące tematy:

 • wymogi proceduralne prawa karnego i administracyjnego w państwach członkowskich i krajach trzecich w odniesieniu do zabezpieczenia cyfrowych dowodów kryminalistycznych dochodzeniach administracyjnych i karnych;
 • dopuszczalność dowodów elektronicznych w postępowaniach sądowych;
 • wykorzystanie nagrań audio i video w dochodzeniach prawa administracyjnego i karnego, w szczególności w celu zapewnienia ważności i wiarygodności zgromadzonych dowodów;
 • współpraca operacyjna pomiędzy OLAF, EUROJUST, EUROPOL oraz przyszłą EPPO;
 • dochodzenie i ściganie przestępstw karnych i administracyjnych w ramach systemów federalnych oraz potencjalnych przeszkód we współpracy z przyszłą EPPO;
 • ustawodawstwo krajowe i ramy instytucjonalne ustanowione w celu zabezpieczenia informacji i dowodów pochodzących od informatorów;
 • zależność pomiędzy kompetencjami Unii w celu przeprowadzania kontroli na miejscu oraz krajowych wymogów proceduralnych mających zastosowanie do dochodzeń administracyjnych i karnych;
 • różne systemy prawne oraz zasady i regulacje w państwach członkowskich oraz ich wzajemne oddziaływanie w zakresie zwalczania cyberprzestępczości finansowej;
 • znaczenie i wpływ wiedzy o zachowaniu (uprzedzenia poznawcze i heurystyka społeczna) w odniesieniu do jakości i wiarygodności dowodów zebranych podczas dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych i najbardziej odpowiednich sposobów zaradzenia tym uprzedzeniom. Może obejmować opracowanie konkretnych kursów dla organów zajmujących się ściganiem oszustw w celu zwiększenia świadomości na temat tego zjawiska i opracowania najlepszych praktyk w celu zmniejszenia i wyeliminowania jego wpływu.

Do składania wniosków o dotację uprawnione są:

 • organy administracji państwowej lub regionalnej krajów członkowskich UE promujące wzmocnienie działań na poziomie Unii w celu ochrony interesów finansowych Unii oraz
 • instytuty badawcze i edukacyjne oraz podmioty nienastawione na zysk, pod warunkiem, że zostały ustanowione i prowadzą swoją działalność co najmniej od roku w jednym z krajów członkowskich UE i promują wzmocnienie działań na poziomie Unii w celu ochrony interesów finansowych Unii.

Jeden podmiot może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek.

Działania muszą się rozpocząć przed końcem 2017 r. i nie mogą trwać dłużej niż 18 miesięcy.

Całkowity budżet przeznaczony na wszystkie tematy w konkursie wynosi 500 000 Euro. Maksymalny poziom dotacji wynosi 80% kosztów kwalifikowanych (w szczególnych przypadkach może zostać podniesiony do poziomu 90%). Minimalny budżet projektu wynosi 40 000 Euro.

Termin ostateczny składania wniosków upływa 9 sierpnia 2017 r., godz. 17:00.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/topics/hercule-lt-2017-01.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy