Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs dotyczący organizacji warsztatów trenerskich

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”.

Ogłoszono konkurs dotyczący organizacji warsztatów trenerskich
Fot. Pixabay

Konkurs został ogłoszony w ramach Działania 1. Wspieranie zdrowia psychicznego, Celu Operacyjnego 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa (ogłoszenie nr NPZ.CO3_1_1.3_2017).

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/ów zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na zorganizowaniu warsztatów trenerskich treningu psychologicznego dla grupy 50 osób – psychologów i lekarzy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz służby zdrowia MSWiA.

Celem warsztatów jest przygotowanie, psychologów i lekarzy, do prowadzenia zajęć grupowych dla osób wykonujących zadania służbowe w warunkach wysokiego poziomu stresu (policjanci, ratownicy, strażacy). W ramach warsztatów jego uczestnicy powinni mieć m.in. możliwość zidentyfikowania własnych predyspozycji do prowadzenia zajęć psychologicznych w grupie, kształcenia umiejętności komunikacyjnych, pracy z własnymi emocjami oraz poznania zasad pracy w grupie.

Uczestnicy warsztatów powinni mieć również możliwość kształcenia umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze psychoprofilaktycznym i psychoedukacyjnym.

W ramach realizacji zadania oczekuje się:

  • przedstawienia posiadanego programu warsztatów trenerskich treningu psychologicznego;
  • przeprowadzenia warsztatów trenerskich w wymiarze minimum 120 godzin zajęć, w tym co najmniej 80 % zajęć prowadzonych w formie zajęć warsztatowych;
  • przedstawienia szczegółowego harmonogramu (planu) realizacji warsztatów z podziałem na dni i bloki tematyczne;
  • zapewnienia odpowiednio przygotowanych materiałów, dla każdego uczestnika warsztatów;
  • wystawienia każdemu z uczestników certyfikatu/ zaświadczenia o ukończeniu warsztatów;
  • ewaluacji przeprowadzonych warsztatów trenerskich.

Grupę uczestników warsztatów wskaże Zamawiający.

Realizator/rzy zostanie/zostaną wybrani na okres do 30 listopada 2017 r.

Oferty mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 z późn. zm.), to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ww. ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. Oferta może przewidywać późniejszy termin rozpoczęcia oraz wcześniejszy termin zakończenia realizacji zadania.

Na realizację zadania przeznaczono 278 000 zł. Nie wskazano maksymalnej wartości oferty, która może być złożona w konkursie z zastrzeżeniem, że musi mieścić się w kwocie przeznaczonej na konkurs.

Termin składania ofert mija 28 czerwca 2017 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/24741,Informacja-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-zdrowia-pu.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy