Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs dotyczący zmiany wizerunku osób cierpiących na zaburzenia psychiczne

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Systematyczny przegląd mediów tj.: prasy, Internetu, radia i telewizji w zakresie przedstawiania osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i tematyki samobójstw.

Ogłoszono konkurs dotyczący zmiany wizerunku osób cierpiących na zaburzenia psychiczne
Fot. Pixabay

Konkurs ogłaszany jest w ramach działania 2.4 Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania, Celu Operacyjnego 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa (ogłoszenie nr: NPZ.CO3_2.4_2017_przegląd_mediów).

W stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi nadal często używa się określeń o zabarwieniu pejoratywnym. Używanie takich określeń może prowadzić do piętnowania i dyskryminowania tych osób. W związku z tym zachodzi potrzeba podjęcia działań, których celem będzie poprawa wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednym z takich działań jest zmiana dotychczasowej niewłaściwej praktyki językowej i upowszechnienie słownictwa rzeczowego i neutralnego, które nie będzie naruszało godności osób chorych, a wręcz ułatwi zrozumienie takich osób.

Przy pomocy środków przekazu informacji należy wspierać postawy i nawyki prozdrowotne. Osiągnięcie tego celu wymaga podjęcia działań w zakresie analizy językowej tekstów, w których występują negatywne określenia dotyczące samobójstw. Świadome i odpowiedzialne przekazywanie informacji pomaga w obalaniu fałszywych przekonań dotyczących samobójstw i motywowaniu osób, będących w kryzysie psychicznym, do poszukiwania właściwej pomocy.

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Polska prasa a osoby z zaburzeniami psychicznymi. Analiza wybranych przykładów” oraz rekomendacje Rady do spraw Zdrowia Publicznego potwierdzają konieczność podjęcia powyższych działań zmieniających niewłaściwy obraz zaburzeń psychicznych i samobójstw. Zagadnienia związane z  monitorowaniem mediów w zakresie tematyki samobójstw były też wielokrotnie podnoszone przez Zespół roboczy do spraw prewencji samobójstw i depresji, stanowiąc stały przedmiot obrad tego Zespołu. Kwestie poprawy przeciwdziałania stygmatyzacji osób z zaburzeniami w mediach były przedmiotem posiedzenia Rady do spraw Zdrowia Psychicznego.

Zatem przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania mającego na celu:

  • zintensyfikowanie działań zmierzających do zmniejszenia stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi (część A)
  • ograniczenie rozpowszechnienia informacji w mediach, które zwiększają ryzyko zachowań samobójczych i autodestrukcyjnych (część B).

Szczegółowy opis poszczególnych części znajduje się w ogłoszeniu konkursowym.

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Oferentami mogą być podmioty dokonujące przeglądu informacji w mediach w zakresie zdrowia.

Na realizację zadania (łącznie część A i B) w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie 900 000 zł, w tym:

  • w 2017 r. 300 000 zł;
  • w 2018 r. 600 000 zł.

Oferent wskaże o jaką kwotę finasowania ubiega się, przy czym maksymalna kwota finansowania zadania ze środków dotacji nie może przekroczyć. Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania zadania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację NPZ wynosi 100%.

Oferty można składać w terminie od dnia 11 lipca 2017 r. do dnia 11 sierpnia 2017 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=47679

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy