Komunikat archiwalny

Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej - III nabór

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił III nabór w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja Ekologiczna” na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej - III nabór
Fot. Pixabay

Celem głównym programu jest: podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe natomiast to:

  1. upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  2. kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
  3. aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

W konkursie mogą wziąć udział: instytuty badawcze, uczelnie wyższe, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jednostki samorządu terytorialnego. Instytucje Gospodarki Budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Temat główny konkursu obejmuje: wyposażenie i doposażenie oraz adaptacja, remont i rozbudowa obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

Tematyka szczegółowa to: działania służące realizacji programów edukacji ekologicznej w zakresie: zasad zrównoważonego rozwoju, polityki ochrony środowiska oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w odniesieniu do: ochrony atmosfery i klimatu; bezpieczeństwa ekologicznego; ochrony przed hasałem; ochrony przed promieniowaniem jonizującym, gospodarki odpadami, różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach prawem chronionych, ochrony krajobrazu, racjonalnego gospodarowania zasobami, racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego.

Pula środków przeznaczona w ramach konkursu wynosi:

  • dotacje – 15 mln zł
  • pożyczki – 1,7 mln zł

Termin naboru wniosków – 01.09.2017 r. – 22.09.2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iii-nabor-2017/

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy