Komunikat archiwalny

Dyrektor KBPN ogłosił konkurs dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs na realizację w latach 2018-2019 zadań z zakresu PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Dyrektor KBPN ogłosił konkurs dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym
Fot. Pixabay
  • Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień. (art. 88, ust.4, pkt.4 Ustawy o grach hazardowych)
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
1 Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy. 992 800,00
Zorganizowanie i przeprowadzenie projektów szkoleniowych w zakresie ewaluacji projektów dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych i terapeutów uzależnień. 90 000,00
Przeprowadzenie projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych adresowanych do uczestników szkoleń certyfikowanych akredytowanych przez KBPN i PARPA. 300 000,00

       

  • Zadanie 5.2.1 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego. (art. 88, ust.4, pkt.4 Ustawy o grach hazardowych)
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego. 250 000,00

     

  • Zadanie 5.2.1 pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Szkolenie przedstawicieli zawodów mających kontakt z osobami uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi (m.in. osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, operatorzy gier losowych, pracownicy socjalni, itp.). (art. 88, ust.4, pkt.4 Ustawy o grach hazardowych)
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
5 Opracowanie modułu szkoleniowego obejmującego wiedzę z zakresu uzależnień behawioralnych zagrażających dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie szkolenia adresowanego do pracowników oświaty (nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych). 150 000,00
6   Przeprowadzenie projektów szkoleniowych adresowanych do operatorów gier losowych, ukierunkowanych na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania oraz rozpoznawanie symptomów grania problemowego i patologicznego.  200 000,00

 

  • Zadanie 5.2.1 pkt 4 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie innych działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym m.in. wydanie publikacji, seminariów przeprowadzenie konferencji. (art. 88, ust.4, pkt.4 Ustawy o grach hazardowych)
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego   Kwota w zł
7   Opracowanie, wydanie i dystrybucja materiałów zawierających podstawowe informacje na temat uzależnień behawioralnych, adresowanych do nauczycieli i pedagogów, uwzgledniających wnioski i rekomendacje wynikające z badań zrealizowanych ze środków FRPH. 200 000,00
8   Wydanie publikacji dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.  300 000,00
9   Przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej problematyki związanej z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.  180 000,00
10   Zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiego zjazdu realizatorów projektów profilaktycznych i leczniczych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.   70 000,00

       

  • Zadanie 5.2.2 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym m.in. prowadzenie kampanii społecznych, wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych. (art. 88, ust.4, pkt.1 Ustawy o grach hazardowych)
Nr zadania  Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
11   Realizacja działań służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych, w tym opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych. 229 000,00
12   Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów tym zakresie. 150 000,00
13  Przygotowanie i przeprowadzenie edukacyjnej kampanii społecznej na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi. 350 000,00

 

  • Zadanie 5.3.1.pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja działań służących podniesieniu poziomu wiedzy społeczeństwa i zwiększeniu świadomości ryzyka związanego z uzależnieniami behawioralnymi, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników chroniących i ograniczanie czynników ryzyka. (art. 88, ust.4, pkt.2 Ustawy o grach hazardowych)
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
14 Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktyki uniwersalnej w zakresie zapobiegania uzależnieniom od hazardu lub innym uzależnieniom behawioralnym. 500 000,00
15  Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu.   500 000,00
16 Opracowanie ogólnopolskiego programu edukacyjnego w zakresie e-uzależnień i/lub hazardu adresowanego do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, który będzie wdrożony we wszystkich szkołach w Polsce.  200 000,00

 

  • Zadanie 5.3.2. Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie oferty programów wczesnej interwencji, profilaktyki selektywnej skierowanych do jednostek lub grup narażonych na czynniki ryzyka. (art. 88, ust.4, pkt.2 Ustawy o grach hazardowych)
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
17  Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi. 500 000,00
18  Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi. 300 000,00

 

  • Zadanie 5.4. Narodowego Programu Zdrowia: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna - rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom. (art. 88, ust.4, pkt.3 Ustawy o grach hazardowych)
Nr zadania  Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
19  Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin. 4 577 000,00
20  Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnymi oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.  500 000,00
21  Kompleksowe centra pomocy dla osób uzależnionych od hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych (CPU). 500 000,00

      

  • Zadanie 5.5. Narodowego Programu Zdrowia: Badania naukowe, epidemiologiczne, monitoring, ewaluacja - wspieranie badań naukowych dotyczących uzależnień behawioralnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych. (art. 88, ust.4, pkt.3 Ustawy o grach hazardowych)
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
22  Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego. 500 000,00
23 Zorganizowanie sympozjów naukowych poświęconych problematyce uzależnień behawioralnych. 100 000,00
24  Opracowanie metody wczesnej interwencji ukierunkowanej na rozpoznanie skali problemu e-uzależnień u nastolatków oraz przeprowadzenie procedury wczesnej interwencji ukierunkowanej na zmianę zachowania. 250 000,00
25 Przeprowadzenie badania mającego na celu oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikację czynników ryzyka i czynników chroniących: a) hazardu, w tym hazardu problemowego /patologicznego, b) innych uzależnień behawioralnych.  250 000,00


Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.), to jest m.in. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach. Przy wnioskowaniu o udzielenie dofinansowania każdego z zadań dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej przez podmioty spełniające powyżej określone wymagania.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi: 12 138 800 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania zadania na 2018 r. nie może przekraczać wysokości środków finansowych określonych w ogłoszeniu na realizację zadania, na które aplikuje wnioskodawca. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości minimum 5% całkowitych kosztów projektu.

Termin składania wniosków upływa 1 września 2017 r.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: hazard@kbpn.gov.pl, bądź kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 22 649 66 59 w. 103,104.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=6838349

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy