Komunikat archiwalny

Nabór wniosków w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłosiło w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Nabór wniosków w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa
Fot. Pixabay

W naborze można się ubiegać o wsparcie na następujące typy projektów:

  • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
  • Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
  • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
  • sądy i jednostki prokuratury,
  • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

Na dofinansowanie projektów w konkursie przeznaczono 470 000 000,00 PLN. Nie ustalono minimalnej wartości projektu, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln EURO. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Wnioski można składać w terminie od 2 października 2017 r. do 10 stycznia 2018 r.

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.1-pytania@cppc.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-2-1-7-konkurs/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy