Komunikat archiwalny

Kolejna edycja konkursu ''Eko Odkrywcy''

Ogłoszono konkurs „Eko Odkrywcy 5”. Organizatorem Konkursu jest Formatic Piotr Karpiński przy wsparciu Fundacji Nasza Ziemia. Fundatorem nagród w Konkursie jest Henkel Polska Sp. z o.o.

Kolejna edycja konkursu ''Eko Odkrywcy''
Fot. Pixabay

Konkurs ma na celu:

 1. zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka,
 2. zainspirowanie dzieci i młodzieży do podjęcia działań, które mogą̨ przyczynić się do zrównoważonego rozwoju,
 3. kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa sprzyjających ochronie środowiska,
 4. wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz nauk przyrodniczych.

W Konkursie należy opracować Projekt zgodny z ww. celami według następujących wytycznych:

 1. Projekt powinien mieć charakter badawczy, to znaczy w zaproponowanych działaniach należy zaplanować takie metody i formy pracy, aby zaangażować i zaktywizować dzieci i młodzież do eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i indywidualnego poznawania rożnych zjawisk przyrodniczych. Projekt nie może mieć charakteru wyłącznie edukacyjnego i być prowadzony w formie wykładu, lekcji.
 2. Działania przedstawione w Projekcie mogą mieć charakter terenowy (to znaczy mogą być prowadzone w terenie poza pomieszczeniami Uczestnika) lub stacjonarny (to znaczy w pomieszczeniach Uczestnika).
 3. Szczegółowe informacje i materiały pomocnicze przy opracowywaniu Projektów dostępne będą w Serwisie w terminie 04.09.2017 – 18.12.2017r.

Planowany czas realizacji projektu musi zawierać się w terminie od 1 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

W Konkursie może wziąć udział: organizacja pozarządowa w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i artystyczna oraz dowolna placówka oświatowo-wychowawcza, jak również młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy – w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t. z późn. zm.), mieszczący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt należy zgłosić w terminie od 4 września 2017 r., od godz. 10:00 do 13 listopada 2017 r., do godz. 23:59. W Konkursie zostanie wyłonionych finalnie 4 Finalistów, na podstawie trzyetapowego postępowania:

 • I etap w terminie 13 listopada 2017r. – 3 grudnia 2017r. – wyłonienie 16 Projektów finałowych przez Komisję Konkursową spośród wszystkich dopuszczonych do Konkursu Projektów.
 • II etap w terminie 4 grudnia 2017r. – 17 grudnia 2017r. – wyłonienie spośród Projektów finałowych 3 Laureatów na podstawie głosowania internautów w Serwisie.
 • III etap w terminie 17 grudnia 2017r. – 18 grudnia 2017r. – wyłonienie za pośrednictwem głosowania online 1 Zwycięzcy spośród Projektów finałowych.

Uczestnicy, których Projekty zwyciężą w konkursie, otrzymają nagrodę w postaci dofinansowania na realizację Projektu o wartości do 5 000 zł brutto każda. Opiekunowie Projektów, które zwyciężą w Konkursie otrzymają Nagrodę Dodatkową dla Opiekuna Projektu w postaci 2-letniego zapasu żelu do prania Persil. Jeden z 16 Finałowych Projektów, który zostanie wyłoniony w wyniku głosowania online w III etapie Konkursu, otrzyma nagrodę specjalną w postaci:

 1. Dofinansowania wyjazdu na Wyprawę Badawczą, dla maksymalnie 30 osób (włącznie z opiekunami), które brały udział w finałowym Projekcie lub dofinansowanie do realizacji ,,Zielonej Klasy” na terenie zwycięskiej Placówki edukacyjnej;
 2. Dofinansowanie do Projektu Badawczego w wysokości 5 000 złotych brutto.

Wartość łączna nagród podstawowych to 35 000 zł brutto. Wartość łączna nagród dodatkowych dla Opiekunów Projektów to 920 zł brutto. Wartość nagrody specjalnej to maksymalnie 15 000 zł brutto.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: http://www.ekoodkrywcy.pl/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy