Komunikat archiwalny

Nabór wniosków na wizyty studyjne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operator programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej - część „b” na wizyty studyjne.

Nabór wniosków na wizyty studyjne
Fot. Pixabay

Dostępne środki w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej - część „b” dla Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” mają na celu pokrycie kosztów organizacji spotkań pomiędzy podmiotami sektora kultury z Polski i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Celem spotkań powinno być wzmocnienie współpracy dwustronnej oraz wymiana dobrych praktyk w obszarze kultury.

Dofinansowanie może zostać przyznane na jedno z dwóch kwalifikujących się rodzajów Wizyt Studyjnych:

 1. wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie
 2. przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce.

Pojedynczy wniosek może obejmować wizytę na terenie jednego kraju (Polska, Norwegia, Islandia lub Liechtenstein).

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 4 wnioski na konkurs. W przypadku planowania wizyty z tą samą instytucją partnerską z Państw-Darczyńców, polska instytucja może złożyć w konkursie maksymalnie 2 wnioski, tj. na działanie 1 (wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie) i działanie 2 (przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce).

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie polskie podmioty o następującej osobowości prawnej:

 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;
 • uczelnie publiczne;
 • archiwa państwowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury. Pojęcie „organizacji pozarządowej” powinno mieć znaczenie zgodne z art. 1.5 ust. 1 (m) Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014;
 • kościoły i związki wyznaniowe.

W celu odbycia Wizyty Studyjnej wymagane jest nawiązanie współpracy z instytucją/ami z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Podmioty z Państw-darczyńców kwalifikujące się do udziału w działaniu:

 • instytucje kultury;
 • artystyczne szkoły i uczelnie, w tym specjalistyczne uniwersytety i uniwersyteckie colleges;
 • uczelnie o profilu ogólnym;
 • archiwa;
 • jednostki samorządowe;
 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury;
 • podmioty gospodarcze działające non-profit w sektorze kultury;
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Całkowita alokacja (środki z funduszy EOG 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) na konkurs wynosi 140 717 EUR. Dofinansowanie otrzymane na realizację Wizyty Studyjnej ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej - część „b” w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” pokrywa 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania. Wkład własny finansowy nie jest wymagany.

Kurs przeliczeniowy dla Wizyt Studyjnych wynosi: 4,24 PLN/EUR.

Dotacja będzie wyliczana na zasadzie ryczałtu według następujących stawek:

 • koszty podróży, w tym transport lokalny i ubezpieczenie w wysokości 500 EUR dla jednego uczestnika wizyty, tj. 2 120 PLN;
 • koszty utrzymania w wysokości 250 EUR za dzień dla jednego uczestnika wizyty, tj. 1 060 PLN.

Dotacja zostanie przeliczona i wypłacona Wnioskodawcy w PLN po kursie dla naboru.

Wniosek należy złożyć do Operatora na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed planowaną wizytą. Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 11 września 2017 r. do czasu wyczerpania puli środków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu, jednak nie później niż do 31 października 2017 r., do godz. 16.00.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy MKiDN:

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/posts/nabor-na-wizyty-studyjne-w-ramach-funduszu-wymiany-dwustronnej---czesc--b--dla-programu--konserwacja-i-rewitalizacja-dziedzictwa-kulturowego--4236.php

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy