Komunikat archiwalny

Konkurs ofert Ministra Edukacji Narodowej

Konkurs został ogłoszony w ramach Działania 1. Wspieranie zdrowia psychicznego Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Konkurs ofert Ministra Edukacji Narodowej
Fot. Pixabay

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.: „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”.

Celem konkursu jest wybór najlepszych ofert dotyczących realizacji całego zadania (moduł I - moduł V) będącego przedmiotem konkursu. Zastrzega się również możliwość wyboru jedynie najlepszych ofert dotyczących realizacji modułów I-IV albo V będących przedmiotem konkursu.

Konkurs dotyczy opracowania i realizacji następujących modułów:

Moduł I – Realizacja działań związanych z opracowaniem modelowego programu profilaktycznego, przygotowującego szkoły i placówki systemu oświaty do prowadzenia działań wśród uczniów i wychowanków związanych z popularyzowaniem wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań.

Moduł II - Realizacja działań związanych z opracowaniem pakietu skutecznych narzędzi edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących tematyki zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, skierowanych do uczniów lub wychowanków, nauczycieli i rodziców.

Moduł III – Realizacja działań dotyczących przygotowania realizatorów działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań.

Moduł IV – Realizacja działań związanych z opracowaniem projektu oraz przeprowadzenie akcji internetowej z wykorzystaniem aktualnych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych i public relations, uwzględniającej upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży.

Moduł V - Realizacja działań związanych z edukacją seksualną uczniów z niepełnosprawnością w dwóch podstawowych aspektach: zwiększenie możliwości życiowych oraz sposoby uniknięcia destrukcyjnych doświadczeń.

Do składania ofert uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003) spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Na realizację zadania przeznaczono środki publiczne w wysokości 1 306 590 zł. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułów I-V wynosi 1 306 590 zł, w tym:.

  • maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułów I-IV wynosi 1 046 590 zł.;
  • maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu V wynosi 260 000 zł.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 19 października 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.men.gov.pl/strony/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-zdrowia-publicznego-konkurs-nr-de-wzp-263-1-9-2017-drugi-konkurs-z-tego-zakresu.html

 

 

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy