Komunikat archiwalny

Konkurs w ramach PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ''PRACA - INTEGRACJA''

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs nr 1/2017 w ramach PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”. Oferty można składać do 29 listopada br.

Konkurs w ramach PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ''PRACA - INTEGRACJA''
Fot. pixabay

Konkurs realizowany jest w formie powierzenia, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej do realizacji oferty złożonej przez Pocztę Polską S.A. dotyczącej zatrudnienia 400 osób niepełnosprawnych – adresatów PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”, przyjętej do realizacji przez Zarząd PFRON uchwałą nr 82/2017 z dnia 20 października 2017 r. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszających gotowość do zatrudnienia, na rzecz których prowadzone będą działania aktywizacyjne w ramach programu.

Oferta realizacji zadania publicznego w ramach konkursu dotyczy zatrudnienia 400 osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie Poczta Polska S.A. we wskazanych obszarach:

 1. Obszar A – rekrutacja i kompleksowe rozpoznanie potrzeb wynikających z niepełnosprawności, gotowości i przydatności zawodowej adresata programu na wybranym stanowisku pracy;
 2. Obszar B – dofinansowanie uzyskania przez adresata programu pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych:
  1. zadanie 1 – indywidualne i/lub grupowe kursy/szkolenia zawodowe,
  2. zadanie 2 – indywidualne i/lub grupowe kursy/warsztaty w zakresie kompetencji „miękkich”;
 3. Obszar C – zniwelowanie braków/barier funkcjonalnych/technicznych/innych, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających podjęcie zatrudnienia przez kandydata do pracy w ramach określonych zadań:
  1. zadanie 1 – dofinansowanie zakupu sprzętów/urządzeń/usług, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności adresata programu są niezbędne do podjęcia i wykonywania pracy i nie wchodzą w zakres standardowego wyposażenia stanowiska pracy,
  2. zadanie 2 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci asystenta/trenera pracy w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia – z możliwością wydłużenia okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych,
  3. zadanie 3 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci dofinansowania kosztów dojazdu do i z pracy, w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia – z możliwością wydłużenia okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych,
  4. zadanie 4 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci dodatku motywacyjnego dla adresata programu na pokrycie innych kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia – z możliwością wydłużenia okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych,
  5. zadanie 5 – działania na rzecz adresata programu, w porozumieniu z Pocztą Polską S.A., mające na celu utrzymanie zatrudnienia, w tym wykorzystujące innowacyjne metody pracy.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), które podejmą współpracę z Pocztą Polską S.A. W przypadku oferty wspólnej możliwe jest złożenie oferty przez minimum 2 organizacje pozarządowe (w tym Lider) i maksymalnie 5 organizacji pozarządowych (w tym Lider).

Uprawniony podmiot/ty w ramach konkursu może złożyć jedną ofertę.

Do realizacji zadania, będącego przedmiotem konkursu, może być wybrana jedna oferta.

Maksymalny koszt realizacji oferty wynosi 7 480 000,00 zł, z tym że w 2017 r. decyzje finansowe PFRON mogą dotyczyć maksymalnie kwoty 3 732 500,00 zł.

Oferty mogą być składane do 29 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-prac/ogloszenie-z-dnia-7-listopada-2017-r-konkursu-nr-12017-w-ramach-pilotazowego-programu-praca-integracja/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy