Komunikat archiwalny

Konkurs dotyczący wsparcia uniwersytetów trzeciego wieku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Wnioski można składać do 4 grudnia br.

Konkurs dotyczący wsparcia uniwersytetów trzeciego wieku
Fot. Organizacje Pozarządowe

W ramach programu finansowane będą projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowopowstałych uniwersytetach trzeciego wieku.

Projekty wyłonione w konkursie i realizowane w ramach programu powinny przyczynić się do upowszechniania nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, służących:

  1. ich aktywizacji intelektualnej i społecznej;
  2. poszerzaniu ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwojowi zainteresowań;
  3. pobudzeniu ich aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
  4. wykorzystaniu ich potencjału intelektualnego i społecznego.

Realizacja projektów wyłonionych w ramach konkursu przyczyni się ponadto do:

  1. integracji lokalnej społeczności wokół uniwersytetów trzeciego wieku;
  2. rozwijania solidarności międzypokoleniowej;
  3. zapobiegania społecznemu wykluczeniu osób starszych i podwyższania jakości ich życia.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się:

  1. jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”,
  2. uczelnie,
  3. podmioty działające na rzecz nauki.

Środki finansowe w ramach programu nie mogą być przyznane beneficjentom, dla których stanowiłoby to pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W celu realizacji projektu w ramach programu beneficjent podejmie współpracę co najmniej z czterema uniwersytetami trzeciego wieku oraz z co najmniej dwoma podmiotami zamierzającymi rozpocząć prowadzenie tego typu działalności, działającymi na terenie jednego województwa i podpisze z nimi listy intencyjne, które dołączy do wniosku.

Projekty realizowane będą w okresie od 15 marca do 31 października 2018 r.

W ramach konkursu finansowanie może otrzymać 20 projektów, przy czym jeden beneficjent może realizować tylko 1 projekt. Finansowanie mogą otrzymać nie więcej niż 3 projekty realizowane na terenie jednego województwa.

Kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach bieżącego konkursu wynosi 6 000 000 zł. Wysokość finansowania pojedynczego projektu wynosi nie więcej niż 350 000 zł.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Ministra pod nr tel. 22 529 26 03 i 22 529 26 48 oraz pod adresem e-mail: utw@nauka.gov.pl

Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-mnisw-wsparcie-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy