Komunikat archiwalny

Nabór wniosków pn. ''Integracja obywateli państw trzecich''

Komisja Europejska ogłosiła pięć naborów wniosków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Asylum, Migration and Integration Fund) pn. „Integracja obywateli państw trzecich” (Integration of Third-Country Nationals) nr AMIF-2017-AG-INTE.

Nabór wniosków pn. ''Integracja obywateli państw trzecich''
Fot. Pixabay

Niniejszy nabór wniosków ma na celu finansowanie projektów w zakresie integracji obywateli państw trzecich. Każdy wniosek projektowy musi dotyczyć tylko jednego z następujących priorytetów:

 1. Zwiększanie świadomości na temat wkładu migrantów w społeczeństwa UE – cele priorytetu są następujące:
 • Wspieranie projektów podnoszących świadomość, mających na celu podkreślenie pozytywnego wkładu migrantów w nasze społeczeństwa;
 • Przekazywanie prawdziwych faktów na temat migracji i integracji;
 • Zwalczanie stereotypów wobec obywateli państw trzecich;
 • Przyczynianie się do udzielenia głosu obywatelom państw trzecich w publicznej debacie na temat migracji i integracji.
 1. Budowanie społeczności na poziomie lokalnym w celu integracji, w tym poprzez działania wolontariackie – cele:
 • Wspieranie działań na rzecz budowania społeczności, mających na celu integrację obywateli państw trzecich na poziomie lokalnym;
 • Promowanie wymiany między obywatelami państw trzecich a obywatelami krajów przyjmujących na szczeblu lokalnym;
 • Budowanie partnerstw i współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w promowanie integracji na poziomie społeczności.
 1. Wsparcie przed wyjazdem i po przyjeździe w celu integracji osób potrzebujących ochrony międzynarodowej, które są przesiedlone z kraju trzeciego, w tym poprzez działalność wolontariacką – celem jest wsparcie:
 • Działań poprzedzających wyjazd, mających na celu przygotowanie przesiedlonych obywateli państw trzecich do życia w nowym kraju i zarządzanie ich oczekiwaniami; jako pierwszy krok w procesie integracji powinny one stanowić podstawę do późniejszych działań po przybyciu;
 • Działań po przyjeździe, w szczególności budowania i pogłębiania działań poprzedzających deportację, zapewnianie pierwszego przyjęcia i umożliwienie skutecznej integracji przesiedlonych osób; i
 • Budowania potencjału w społecznościach przyjmujących, w tym poprzez promowanie zorganizowanej współpracy i partnerstwa między podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, począwszy od administracji krajowych po organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, organizacje uchodźców, instytucje religijne, gminy, sieci wolontariuszy, szkoły, uniwersytety, usługodawców, potencjalnych pracodawców i innych.
 1. Promowanie szybkiej integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy poprzez wzmocnioną współpracę i mobilizację pracodawców oraz partnerów społecznych i gospodarczych – cele:
 • Promowanie wczesnej i skutecznej integracji na rynku pracy obywateli państw trzecich poprzez tworzenie skutecznych ponadnarodowych partnerstw z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, w szczególności partnerami społecznymi i gospodarczymi, pracodawcami, publicznymi i prywatnymi służbami zatrudnienia oraz władzami krajowymi i lokalnymi w celu wspierania rozwoju narzędzi. metod, budowania potencjału i wymiany doświadczeń;
 • Zwiększenie świadomości na temat warunków wczesnej i skutecznej integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, jak również korzyści gospodarczych i społecznych oraz zmobilizowanie pracodawców i innych kluczowych podmiotów do podjęcia działań w tym zakresie.
 1. Integracja ofiar handlu ludźmi – cele:
 • zapewnienie, że ofiary handlu ludźmi otrzymają odpowiednią pomoc i wsparcie, gdy tylko pojawią się uzasadnione podstawy, aby sądzić, że osoba ta jest ofiarą handlu ludźmi,
 • zapewnienie pomocy i środków wsparcia biorących pod uwagę płeć oraz bycie dzieckiem, w tym uwzględnienie szczególnych potrzeb ofiar,
 • zapewnienie integracji obywateli państw trzecich będących ofiarami handlu ludźmi w społeczeństwie przyjmującym, biorąc pod uwagę perspektywę ofiar oraz mając na uwadze znalezienie trwałego rozwiązania.

Wnioskodawca i współwnioskodawcy muszą być:

 • osobami prawnymi
 • podmiotami publicznymi (w tym władzami publicznymi, publicznymi służbami zatrudnienia, instytucjami świadczącymi usługi dla młodzieży oraz edukacyjnymi) lub podmiotami nie działającymi dla zysku
 • z siedzibą w państwie członkowskim uczestniczącym w FAMI (wszystkie kraje członkowskie UE z wyjątkiem Danii) – nie dotyczy organizacji międzynarodowych
 • wnioski w ramach priorytetów 1, 2, 3 i 4 mogą być składane przez organizacje międzynarodowe (mogą one również być współwnioskodawcami). W priorytecie 5 nie ma takiej możliwości.
 • instytucje działające dla zysku (z siedzibą w kraju członkowskim uczestniczącym w FAMI) mogą być współwnioskodawcami w priorytetach 1,2 i 4
 • wnioski w ramach priorytetów 1, 2, 3 i 4 muszą być składane w partnerstwie minimum trzech odrębnych organizacji z co najmniej dwóch różnych państw członkowskich uczestniczących w FAMI. Wnioski dotyczące priorytetu 5 muszą być składane w partnerstwie minimum dwóch odrębnych organizacji z co najmniej dwóch różnych państw członkowskich uczestniczących w FAMI.
 • dla wniosków składanych w priorytecie 1, 2, 3 i 4 kwota grantu wynosi od 450 000 euro do 1 000 000 euro, a w priorytecie 5 od 200 000 euro do 500 000 euro.

Projekty nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcy, a w przypadku priorytetu 5 dłużej niż 24 miesiące.

Na konkurs przeznaczono 25 000 000 euro, zgodnie z następującym podziałem:

 • priorytet 1 – 5 000 000 euro
 • priorytet 2 – 5 000 000 euro
 • priorytet 3 – 3 430 000 euro
 • priorytet 4 – 8 000 000 euro
 • priorytet 5 – 3 570 000 euro.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych działania.

Termin składania wniosków w ramach wszystkich priorytetów upływa 1 marca 2018 r. o godz. 17:00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:

 1. dla priorytetu 1 - http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-01.html
 2. dla priorytetu 2 - http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-02.html
 3. dla priorytetu 3 - http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-03.html
 4. dla priorytetu 4 - http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-04.html
 5. dla priorytetu 5 - http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-05.html

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy