Komunikat archiwalny

Nabór wniosków dotyczący przestępstw przeciwko środowisku

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach Internal Security Fund Police (Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – instrument współpracy policyjnej) nr ISFP-2017-AG-ENV zatytułowany „Call for Proposals for Projects on Environmental Crime” (Nabór wniosków na projekty dotyczące przestępstw przeciwko środowisku).

Nabór wniosków dotyczący przestępstw przeciwko środowisku
Fot. Pixabay

Ogólnym celem naboru jest zwiększenie działalności operacyjnej organów ścigania, w tym poprzez szkolenia i działania w zakresie budowania zdolności właściwych organów.

Wnioski składane w ramach naboru muszą dotyczyć co najmniej jednego z następujących priorytetów:

 1. Walka z nielegalnym handlem dziką przyrodą, przestępczością leśną i innymi formami przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie;
 2. Zwalczanie handlu nielegalnymi odpadami;
 3. Wszelkie inne rodzaje przestępstw przeciwko środowisku.

Projekty muszą zmierzać do osiągnięcia jednego lub większej liczby następujących celów szczegółowych:

 • pobudzanie dochodzeń prowadzonych przez służby wywiadowcze, w tym dochodzeń transgranicznych i regionalnych działań mających na celu zwalczanie przestępczości przeciwko środowisku;
 • opracowanie metodologii i narzędzi wykrywania i badania, w tym wykorzystanie technik sądowych, technologii IT, technik obserwacji Ziemi, metod oceny i kwantyfikacji szkód spowodowanych przestępstwami środowiskowymi;
 • rozwijanie know-how w zakresie przygotowywania krajowych strategii egzekwowania prawa w celu zwalczania przestępstw przeciwko środowisku;
 • opracowanie narzędzi do wymiany informacji wywiadowczych i operacyjnych;
 • określenie potrzeb szkoleniowych dla policji i innych funkcjonariuszy organów ścigania, opracowanie dostosowanych materiałów szkoleniowych i organizowanie szkoleń, w tym wspólnych wydarzeń dla policji, służb celnych, krajowych inspektorów ochrony środowiska i innych organów administracyjnych i sądowych w dziedzinie środowiska i sądownictwa;
 • ustanowienie mechanizmów strukturalnych (np. sieci) w celu usprawnienia komunikacji, koordynacji i współpracy między różnymi organami wykonawczymi i sądowymi na szczeblu krajowym i UE;
 • wzmocnienie współpracy między organami ścigania państw członkowskich, a także między tymi agencjami i (i) odpowiednimi unijnymi i międzynarodowymi organizacjami i agencjami, takimi jak Europol, Eurojust, Interpol, Światowa Organizacja Celna, (ii) państwa trzecie i (iii) odpowiednie podmioty z sektora prywatnego;
 • rozwijanie wiedzy specjalistycznej i strategicznej analizy zjawiska przestępczości przeciwko środowisku;
 • gromadzenie statystyk i danych wywiadowczych na temat przestępstw przeciwko środowisku w celu analizy zagrożeń i ryzyka;
 • badanie i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie dochodzeń i ścigania przestępstw przeciwko środowisku;
 • wykrywanie i analizowanie powiązań z pokrewnymi obszarami przestępczości, takimi jak korupcja i nielegalne przepływy finansowe oraz podnoszenie świadomości w zakresie przestępstw przeciwko środowisku za pośrednictwem agencji wyspecjalizowanych w tych kwestiach.

Wymagania, jakie musi spełniać wniosek:

 • ponadnarodowość – wymagany jest udział co najmniej dwóch podmiotów mających siedzibę w dwóch różnych państwach członkowskich UE uczestniczących w instrumencie policyjnym FBW;
 • dofinansowanie z UE wynosi co najmniej 250 000 EUR;
 • działania nie mogą rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Projekty nie mogą trwać dłużej niż 24 miesiące.

Wnioskodawca i współwnioskodawcy muszą spełniać następujące kryteria:

 • być osobami prawnymi;
 • być podmiotami publicznymi, niedziałającymi dla zysku podmiotami prywatnymi lub organizacjami międzynarodowymi (organizecje międzynarodowe mogą być wyłącznie współwnioskodawcami)
 • posiadać siedzibę w jednym z krajów członkowskich UE uczestniczącym w Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – instrument współpracy policyjnej (tj. we wszystkich krajach członkowskich UE z wyłączeniem Wielkiej Brytanii oraz Danii). Wnioskodawca musi posiadać siedzibę w jednym z krajów członkowskich UE uczestniczącym w Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – instrument współpracy policyjnej. Organizacje międzynarodowe mogą mieć siedzibę poza państwami członkowskimi UE uczestniczącymi w instrumencie policyjnym FBW. W należycie uzasadnionych przypadkach współwnioskodawcy mogą mieć również siedzibę w kraju trzecim.

Na konkurs przeznaczono 2 500 000 EUR. Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych działania.

Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2018 r. o godz. 17:00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2017-ag-env.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy