Ruszył nabór wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Proces przyznawania akredytacji „AKSES” odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 21).

 

Ruszył nabór wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES”
Fot. Pixabay

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy;
  2. partnerstwa, w których liderem jest organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest podmiot, który realizuje usługi wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj.:

  • usługi animacji lokalnej,
  • usługi rozwoju ekonomii społecznej;
  • usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.

Podmiot uprawniony, może złożyć wniosek samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotem, w którym zamierza działać jako OWES co najmniej przez okres 2 lat od daty przyznania akredytacji „AKSES”.

Nabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa do dnia 31 października 2018 roku.

Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” składa się w postaci elektronicznej, przesyłając na adres: akses@mrpips.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Nabor,wnioskow,o,przyznanie,akredytacji,AKSES,-,edycja,2017,2018,4018.html#_ftn1

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy