Komunikat archiwalny

Konkurs ofert ogłoszony przez Ministra Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości ogłosił I otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

Konkurs ofert ogłoszony przez Ministra Sprawiedliwości
Fot. pixabay

Konkurs przeprowadzany jest w ramach ogłoszonego dnia 29 września 2017 r. Programu I Priorytetu I „Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym” i Priorytetu II „Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym”.

Dotacja będzie przyznana podmiotom, które będą świadczyły obligatoryjnie pomoc określoną w § 4 ust. 1 i 2, tj. zarówno osobom pokrzywdzonym jak i świadkom oraz osobom im najbliższym, przy czym podmiot zapewni realizację:

 1. co najmniej 6 z 20 świadczeń wymienionych w § 4 ust 1 Ogłoszenia o konkursie, w tym obligatoryjnie realizację wsparcia określonego w punkcie 1, 4 i 5;
 2. co najmniej 1 z 2 świadczeń wymienionych w § 4 ust 2 Ogłoszenia o konkursie, w tym obligatoryjnie realizację wsparcia określonego w punkcie 2;

przy czym zadania określone § 4 ust 1 punkt 18 – 20, możliwe są do realizacji tylko jako zadania uzupełniające do zadań wskazanych w punkcie 1 – 17, muszą być bezpośrednio powiązane z tymi zadaniami oraz nie są wliczane do limitu 6 świadczeń określonych powyżej w pkt a).

Dotacja będzie przyznana na udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje (dalej - „podmiot”), poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 4. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
 5. organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
 6. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 7. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 8. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428);
 9. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 10. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 11. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 12. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 13. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;
 14. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 15. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 16. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 17. finansowanie kosztów wyjazdu:
  1. osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
  2. uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;
 18. finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
 19. zakup urządzeń i wyposażenia;
 20. zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Dotacja będzie przyznana na udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje (dalej - „podmiot”), poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
 2. pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

Nie przewiduje się realizacji zadań w partnerstwie.

Jeden podmiot może realizować zadanie na terenie jednego lub kilku województw. Na realizację zadania w każdym z województw należy złożyć osobną ofert.

Zadanie będzie realizowane w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

W konkursie maksymalna pula środków przeznaczonych na dotacje wynosi 35 000 000,00 zł. Podmiot wskaże o jaką kwotę dotacji się ubiega, przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 1 000 000,00 zł. Wymagane jest pieniężne współfinansowanie realizacji zadania – minimalny poziom wynosi 1% wartości łącznych wydatków kwalifikowalnych w ramach zadania.

Oferty można składać do 14 grudnia 2017 r.

Pytania dotyczące konkursu ofert można zadawać za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,10127,ogloszenie-w-sprawie-przeprowadzenia-i-otwartego.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy