Komunikat archiwalny

Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych - nabór ofert

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego pn.: „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom”.

Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych - nabór ofert
Fot. Pixabay

Zadanie będące przedmiotem konkursu obejmuje następujące działania:

  1. Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci.
  2. Rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami.
  3. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci.
  4. Organizowanie/prowadzenie szkoleń dla osób z grup profesjonalnie zaangażowanych w poszukiwania osób zaginionych, w szczególności zaginionych dzieci.
  5. W ramach wspierania ustawowych działań Policji w obszarze poszukiwań osób zaginionych udzielanie pomocy rodzinom osób zaginionych, przede wszystkim w zakresie wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego.

Realizacja zadania przyczyniać się ma do wsparcia Policji w zakresie poszukiwań osób zaginionych, jak najszybszego odnalezienia zaginionego dziecka, poprzez przede wszystkim zbieranie i analizowanie informacji na temat zaginionego dziecka, przekazywanie tych informacji Policji oraz opiekunom dziecka, włączanie mediów w działania poszukiwawcze.

Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 110 000 zł.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 29 stycznia  2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25225,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Prowadzenie-dzialan-zwiazanych-z-poszukiwaniem-osob-zag.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy