Komunikat archiwalny

Konkurs w ramach Programu Study Tours to Poland

Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja BORUSSIA ogłosiły konkurs w ramach Programu Study Tours to Poland.

Konkurs w ramach Programu Study Tours to Poland
Fot. Pixabay

Program Study Tours to Poland dla studentów (dalej „Program STP”) realizowany jest w ramach Programu „STP – Wizyty Studyjne w Polsce”. Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem Programu STP jest wzmocnienie potencjału studentów na rzecz ich zaangażowania w życie społeczności lokalnych, funkcjonowanie instytucji demokratycznych ich krajów i rozwój kompetencji społecznych poprzez prezentację doświadczeń Polski.

Program wizyt studyjnych w Polsce adresowany jest do studentów z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Rosji, w wieku 18-21 lat (18–22 w przypadku Mołdawii), którzy umiejętnie łączą studia z realizacją własnych pasji.

Program wizyty musi trwać 11 dni kalendarzowych włączając dzień przyjazdu i wyjazdu uczestników (9 pełnych dni programowych) i obejmować następujące zagadnienia tematyczne:

 1. Zagadnienia obowiązkowe:
 • Europejskość – wymiar cywilizacyjno-kulturowy UE poprzez kontekst Polski w Europie. Unia Europejska jako projekt cywilizacyjny;
 • Samorządność – subsydiarność, rola samorządu i jego relacje z administracją rządową; aktywność obywatelska lokalnych organizacji pozarządowych;
 • Demokracja/transformacja/historia – stworzenie wspólnego języka i ustalenie w grupie definicji pojęć, którymi się posługujemy, znaczeń, wartości, które za tym stoją; funkcja i rola państwa prawa;
 • Partycypacja społeczna – budżet partycypacyjny, konsultacje społeczne, wspólnoty mieszkaniowe, kooperatywy, samopomoc, organizacje pozarządowe zajmujące się rozwojem lokalnym itp. – pokazanie mechanizmów, które powodują, że różne grupy ludzi zaczynają ze sobą współpracować na lokalnym poziomie, że władza musi wchodzić w dialog z mieszkańcem, bazy prawnej, która taką możliwość gwarantuje i filozofii, która temu przyświeca;
 • Społeczna odpowiedzialność – świadomy obywatel – kontekst indywidualny – co ja mogę zrobić? Prezentacja idei wolontariatu, udział w akcjach wolontariackich w czasie pobytu w Polsce, pokazanie w jak wielu dziedzinach wolontariat może być wykorzystywany;
 • Ekonomia – zasady funkcjonowania wolnego rynku, warunki prowadzenia biznesu w Polsce, państwo a gospodarka – mechanizmy wsparcia, podatki, inkubatory, parki technologiczne, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorczość społeczna itp.;
 • Niedziela z Polakiem – stworzenie przestrzeni do spotkanie rówieśnika, aktywnego seniora; wizyta w polskim domu na kolację, wizyta w akademiku, spędzenie dnia z Polką/Polakiem.
 • Podnoszenie kompetencji uczestników – zajęcia warsztatowe – przykładowy katalog tematów: praca projektowa, aktywizujące formy nauczania, planowanie własnego rozwoju, praca w grupie, wypowiadanie się i argumentowanie np. poprzez debaty oksfordzkie, badanie potrzeb otoczenia itd.
 1. Zagadnienia fakultatywne (należy wybrać co najmniej 3 tematy z listy poniżej):
 • Komunikacja – media, Internet, krytyczne myślenie;
 • Edukacja formalna i pozaformalna – system szkolnictwa, nauka wyższa, różne modele edukacyjne, rola metod aktywnych, uczenie się przez całe życie – np. Uniwersytety III Wieku;
 • Postawy – role społeczne – jak się zmieniają współcześnie, w np. kobieta – mężczyzna; ekologia w życiu codziennym – jak na poziomie praktycznym, indywidualnym dbać o środowisko itp.;
 • Specyfika regionalna – zarażanie uczestników miłością do „małych ojczyzn”, budowanie tożsamości lokalnej, tematyka mniejszości narodowych i etnicznych, odmienności historyczne i kulturowe poszczególnych regionów, muze lokalne itp.;
 • Kultura jako przestrzeń doświadczania i współdziałania – poszerzenie sposobu prezentacji zagadnień związanych z kulturą – nie tylko wizyty w teatrze, kinie czy na koncercie, ale udział np. w warsztatach, w których samemu coś się tworzy, prezentacja ośrodków kultury działające w oparciu o model partycypacyjny, NGO zaangażowane w kulturę szukające innowacyjnych form itp.;
 • Inspiracja – spotkania z liderami – ciekawymi osobowościami ze świata polityki, NGO, kultury, biznesu, z ludźmi „którym się chce” itp. – indywidualne historie sukcesu jak inspiracja dla uczestników;
 • Przestrzeń dla uczestników – stworzenie okazji do prezentacji swojego kraju i kultury, możliwość włączenia się we współorganizację wizyty;
 • Przestrzeń dla grupy – przestrzeń do dyskusji w grupie, lepszego poznawania się uczestników z poszczególnych krajów, wspólna realizacja jakiegoś zadania.

Program wizyty powinien przyczynić się do wieloaspektowego poznania Polski oraz zainspirować jego uczestników do zaangażowania społecznego i stawania się świadomymi obywatelami.

W 2018 roku wizyty studyjne w ramach Programu STP odbywać się będą w 2 edycjach: wiosennej (między 11 kwietnia a 31 maja br.) i jesiennej (między 1 października a 30 listopada br.). We wniosku aplikacyjnym należy określić preferowaną datę wizyty bądź wizyt (aplikujące organizacje mogą ubiegać się o organizację wizyty w obu edycjach).

Wnioski w konkursie mogą składać polskie organizacje pozarządowe mające:

 • siedziby w miastach będących ośrodkami akademickimi,
 • doświadczenie w realizacji projektów i działań edukacyjnych na rzecz młodzieży i dorosłych oraz społeczności lokalnych.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w organizacji wizyty studyjnych.

Warunkiem współpracy w ramach Programu Study Tours to Poland w 2018 r. jest udział koordynatora wizyty (wskazanego we wniosku) w seminarium przygotowawczym, które odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2018 r. w Warszawie (możliwe są niewielkie przesunięcia tego terminu po konsultacjach z zakwalifikowanymi organizacjami).

Przewiduje się przyznanie dotacji do wysokości 35 500 zł na każdą trzynastoosobową grupę na program trwający 11 dni kalendarzowych (9 dni programowych). Przy obliczaniu kosztów podróży uczestników do Polski należy przyjąć średnio kwotę 400 zł na osobę. Uczestnicy otrzymują częściowy zwrot kosztów podróży zgodnie z systemem stawek ryczałtowych obowiązującym w ramach programu. Wkład własny (finansowy i/lub rzeczowy) powinien stanowić minimum 10% kosztów całkowitych realizacji projektu.

Wnioski można składać w terminie od 8 stycznia do 25 stycznia 2018 r. do godz. 15.00.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela koordynatorka programu STP dla studentów Ewa Romanowska, email: ewa.romanowska@borussia.pl , tel. 510 53 59 16 w godz. 10.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.studytours.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=70&lang=pl

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy