Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs Funduszu Obywatelskiego

Fundacja dla Polski (jako podmiot zarządzający Funduszem) zaprasza do zgłaszania inicjatyw obywatelskich w pierwszym otwartym konkursie Funduszu Obywatelskiego.

Ogłoszono konkurs Funduszu Obywatelskiego
Fot. Pixabay

Poszukiwane są inicjatywy, które:

 1. mieszczą się w co najmniej jednym z obszarów wspieranych przez Fundusz:
 • nowe formy edukacji obywatelskiej, w tym także działania adresowane do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami;
 • działania związane z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych - organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (watchdogs), mediów obywatelskich zajmujących się kontrolą obywatelską, dziennikarzy prowadzących pogłębione badania nieprawidłowości i sygnalistów (whistleblowers);
 • działania zmierzające do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych;
 • działania zmierzające do budowania porozumienia – mediacje w sprawach publicznych; merytoryczna debata publiczna, oparta na faktach, w której buduje się zaufanie oraz uwzględnia głosy mniejszościowe;
 • prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
 • przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym;
 • rozwijanie mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich.
 1. preferowane są inicjatywy angażujące obywateli, w tym społeczności lokalne;
 2. preferowane są inicjatywy, które korzystają również z innych zasobów (np. sal, wolontariuszy, lokalnie zebranych środków).
 3. zrealizowane będą najpóźniej do 15 grudnia 2018 r.

W konkursie mogą wziąć udział zarejestrowane w Polsce:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017.
Jedna organizacja może zgłosić tylko jeden wniosek.

Na wsparcie działań w ramach konkursu przeznaczono łącznie 100 tys. zł. Średnia wysokość grantu to 10 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny.

Nabór wniosków w ramach konkursu jest dwuetapowy:

 • w pierwszej kolejności należy przygotować wnioski wstępne, które następnie należy przesłać na adres konkurs@funduszobywatelski.pl do 2 lutego 2018 r.;
 • informacja o zakwalifikowaniu wniosku do drugiego etapu i ewentualne zaproszenie do złożenia wniosku pełnego wraz z jego wzorem zostaną przekazane wnioskodawcom drogą mailową do 20 lutego 2018 r. Organizacje uczestniczące w drugim etapie konkursu będą miały 2 tygodnie na złożenie wniosku pełnego.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać telefonicznie pod numerem 22 542 58 80 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00 (czynny od 15.02.2018).

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.funduszobywatelski.pl/konkurs-grantowy

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy