Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie projektów ponadnarodowych

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działań wspierających projekty ponadnarodowe mające na celu zwiększenie praw osób podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwa oraz praw ofiar przestępstw.

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie projektów ponadnarodowych
Fot. European Commission

Cele niniejszego zaproszenia jest:

 • przyczynianie się do skutecznego i spójnego stosowania unijnego prawa karnego w obszarze praw osób podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwo (priorytet praw proceduralnych);
 • przyczynianie się do skutecznego i spójnego stosowania unijnego prawa karnego w obszarze praw ofiar przestępstw (priorytet praw ofiar).

I. Priorytet praw proceduralnych:

Główne obszary priorytetowe obejmują:

 • Wdrożenie dyrektywy (UE) 2016/343 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. W sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności oraz prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym.
 • Wdrożenie dyrektywy (UE) 2016/800 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji proceduralnych dla dzieci będących podejrzanymi lub lub oskarżonymi w postępowaniu karnym.
 • Wdrożenie dyrektywy (UE) 2016/1919 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania; w tym kontekście projekt mógłby również koncentrować się na Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48 / UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania, oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności.
 • Aspekty związane z prawami procesowymi w kontekście postępowania w sprawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) na mocy decyzji ramowej 2002/584 / WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. W sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi
 • Dalszy rozwój polityk UE i działań w zakresie gwarancji proceduralnych dla podejrzanych i oskarżonych.

II. Priorytet praw ofiar:

Główne obszary priorytetowe obejmują:

 • Wdrożenie Dyrektywy 2012/29 / UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. Ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.
 • Wdrożenie Dyrektywy Rady 2004/80 / WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw.
 • Wdrożenie dyrektywy 2011/99 / UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony; oraz rozporządzenie (UE) nr 606/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych;
 • Wdrożenie przepisów dotyczących ofiar w Dyrektywie (UE) 2017/541 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującą decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW.
 • Dalszy rozwój polityk UE i działań w zakresie praw ofiar, w szczególności w zakresie możliwych luk w prawodawstwie UE.

W ramach obu powyższych priorytetów do dofinansowania kwalifikują się następujące działania:

 • działania analityczne, takie jak gromadzenie danych, ankiet, działalność badawcza itp .;
 • wzajemne uczenie się, zidentyfikowanie i wymiana najlepszych praktyk, rozwój metod pracy, które można przenieść na inne kraje uczestniczące;
 • wymiana i dostarczanie informacji oraz opracowywanie narzędzi informacyjnych;
 • budowanie potencjału dla profesjonalistów;
 • ułatwianie współpracy między właściwymi organami i agencjami, prawnikami i / lub usługodawcami (w tym wielodyscyplinarnymi sieciami na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym);
 • działania komunikacyjne, w tym rozpowszechnianie informacji na temat praw ofiar lub praw proceduralnych oraz działań mających na celu podnoszenie świadomości na temat obowiązujących przepisów na szczeblu UE i krajowym.

Działania szkoleniowe mogą być kwalifikowane jedynie wtedy gdy mają one charakter pomocniczy, a nie są głównym celem projektu.

Projekty zapewniające maksymalne praktyczne korzyści i wpływ na grupy docelowe będą oceniane bardziej pozytywnie niż projekty teoretyczne składające się głównie z badań i innych działań analitycznych.

Wnioski muszą być międzynarodowe i obejmować organizacje z co najmniej dwóch krajów kwalifikujących się. Wnioskodawcą i partnerami mogą być podmioty prawne, publiczne lub prywatne posiadające siedzibę w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii i Wielkiej Brytanii) oraz Albanii lub organizacje międzynarodowe.

Organizacje nastawione na zysk muszą składać wnioski we współpracy z podmiotami publicznymi lub prywatnymi organizacjami non-profit.

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznaczono środki w wysokości 4 600 000 EUR. Dotacja Unii o którą ubiega się Wnioskodawca nie może być niższa niż 75 000 EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 80% do kosztów kwalifikowalnych faktycznie poniesionych i zadeklarowanych przez beneficjenta (beneficjentów). Pozostałe 20% powinno zostać pokryte ze środków własnych beneficjenta, dochodu wygenerowanego w ramach projektu, wkładu finansowego stron trzecich.

Termin ostateczny składania wniosków upływa w dniu 19 września 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-ag-2018.html

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy