Komunikat archiwalny

Nabór w programie Kreatywna Europa ''Wsparcie szkoleń''

Komisja Europejska – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA) ogłosiła nabór wniosków nr EACEA/09/2018 w programie Kreatywna Europa – komponent Media „Wsparcie szkoleń” (Support for Training 2018).

Nabór w programie Kreatywna Europa ''Wsparcie szkoleń''
Fot. pixabay

Celem wsparcia na szkolenia jest ułatwienie nabywania i doskonalenia umiejętności i kompetencji profesjonalistów branży audiowizualnej oraz rozwój sieci. Nacisk kładzie się na wykorzystanie technologii cyfrowych w celu zapewnienia dostosowania do najnowszych zmian na rynku, testowania nowych sposobów opowiadania historii we wszystkich formatach i na wszystkich platformach, testowania nowych podejść do rozwoju odbiorców, w tym docierania do młodych odbiorców, testowania nowych modeli biznesowych i zwiększania możliwości dostępu  do finansowania.

Wnioski muszą dotyczyć działań mających na celu rozwój zdolności profesjonalistów branży audiowizualnej do zrozumienia i integracji wymiaru europejskiego i międzynarodowego w ich pracy poprzez poprawę wiedzy w następujących dziedzinach

 • szkolenie w zakresie rozwoju widowni, marketingu, nowych sposobów dystrybucji i eksploatacji, w tym opartych na najnowszych technologiach cyfrowych, w szczególności w zakresie docierania do młodych odbiorców;
 • szkolenie w zakresie zarządzania finansowego i handlowego w celu zwiększenia możliwości dostępu do finansowania, instrumentów finansowych i nowych modeli biznesowych;
 • szkolenie w zakresie opracowywania i produkcji utworów audiowizualnych, w tym innowacji w zakresie opracowywania treści (nowe opowiadanie historii, nowe formaty dla wszystkich platform), dzielenie się wiedzą i funkcje sieciowe;
 • szkolenie integrujące możliwości oferowane przez technologie cyfrowe w celu dostosowania do najnowszych zmian na rynku.

Wnioskodawcy ubiegają się o jedną z trzech następujących kategorii wspieranych działań w zależności od skali, potrzeb, celów i wymiaru międzynarodowego / europejskiego / regionalnego:

 1. Działania europejskie: działania ukierunkowane na nabywanie i doskonalenie umiejętności i kompetencji dla specjalistów, którzy działają głównie w Europie
 2. Działania międzynarodowe: działania mające na celu budowanie opinii, wiedzy i umiejętności europejskich specjalistów do działania poza Europą poprzez tworzenie sieci i współpracę z nieeuropejskimi profesjonalistami.
 3. Działania regionalne: działania mające na celu zwiększenie potencjału specjalistów z krajów o niskich zdolnościach produkcyjnych.

Wnioski mogą składać podmioty sektora audiowizualnego (prywatne firmy, organizacje non-profit, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje, gminy miejskie/rady miast itp.) z siedzibą w jednym z państw biorących udział w komponencie Media i będące własnością, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, obywateli takich krajów.

Uprawnione są wnioski od osób prawnych mających siedzibę w jednym z następujących krajów, o ile wszystkie warunki, o których mowa w artykule 8 rozporządzenia w sprawie ustanowienia programu Kreatywna Europa, zostały spełnione, a Komisja rozpoczęła negocjacje z państwem:

 • kraje członkowskie UE oraz kraje i terytoria zamorskie, które kwalifikują się do udziału w programie zgodnie z art 58 decyzji Rady 2001/822/WE;
 • kraje przystępujące, kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące korzystające ze strategii przedakcesyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami uczestnictwa tych krajów w programach unijnych ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych, decyzjach rady stowarzyszenia lub podobnych umowach;
 • kraje EFTA będące członkami EOG, zgodnie z postanowieniami Porozumienia EOG;
 • Konfederacja Szwajcarska, na podstawie dwustronnej umowy, która zostanie zawarta z tym państwem;
 • kraje objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa, zgodnie z procedurami ustalonymi z tymi krajami po zawarciu umów ramowych dotyczących ich uczestnictwa w programach unijnych.

Program umożliwia współpracę i wspólne działania z państwami nie uczestniczącymi w programie oraz z organizacjami międzynarodowymi, które działają w sektorach kultury i kreatywnym, takimi jak UNESCO, Rada Europy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub Światowa Organizacja Własności Intelektualnej na podstawie wspólnych wkładów na rzecz realizacji celów Programu.

Działania muszą rozpocząć się pomiędzy terminem podpisania umowy grantowej a 31 sierpnia 2019 r. Czas trwania działania wynosi 12 miesięcy.

Szacunkowy budżet przeznaczony na wsparcie projektów wynosi 7,5 mln euro. Dofinansowanie Unii Europejskiej nie może przekroczyć:

 • 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych działań w przypadku działań europejskich
 • 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych działania w przypadku działań międzynarodowych i regionalnych.

Termin składania wniosków upływa w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:00 (południe czasu brukselskiego).

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-training-2018-eacea092018_en

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy