Komunikat archiwalny

Konkurs dotyczący pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018”. Oferty można składać do 28 lutego 2018 r.

Konkurs dotyczący pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie
Fot. http://www.msz.gov.pl

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych ofert modułowych, obejmujących realizację działań humanitarnych skierowanych do uchodźców lub/i osób przesiedlonych wewnętrznie oraz do co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 40 %, ludności lokalnej (jako grupy beneficjentów ostatecznych, przy założeniu, że tej grupy nie ograniczają niżej wymienione obszary tematyczne) zgodnie z następującymi założeniami:

Priorytet geograficzny i obszar tematyczny (priorytet) Kwota
BLISKI WSCHÓD
Jordania schronienie/pomoc społeczna 1 500 000 zł
Liban  edukacja/zdrowie/schronienie 2 500 000 zł
Irak (Iracki Kurdystan) zdrowie/pomoc doraźna/pomoc społeczna 2 000 000 zł
RAZEM: 6 000 000 zł

 

W ramach konkursu do dofinansowania należy zgłosić wyłącznie oferty modułowe. Oferta modułowa obejmuje działania realizowane w okresie dwóch lat tj. w latach 2018 i 2019, i składa się z dwóch wyodrębnionych modułów, posiadających cele i rezultaty, które jednocześnie stanowią spójną całość. Drugi moduł powinien być budowany na rezultatach pierwszego. Modułowego charakteru nie posiadają przedsięwzięcia polegające na powtarzalności tych samych działań w kolejnym roku.
Wnioskowana kwota dotacji dla drugiego modułu realizowanego w roku 2019 nie może przekroczyć 110% kwoty dotacji wnioskowanej dla modułu realizowanego w roku 2018.

Termin realizacji projektu w roku 2018: nie wcześniej niż od dnia 01.01.2018 r. i nie później niż do dnia 31.12.2018 r.

Termin realizacji projektu w roku 2019: nie wcześniej niż od dnia 01.01.2019 r. i nie później niż do dnia 31.12.2019 r.

Projekt może obejmować zasięgiem działań tylko jeden kraj.

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą się ubiegać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym:

  1. stowarzyszenia,
  2. fundacje,
  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn.zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  5. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  6. spółdzielnie socjalne.

Każdy podmiot może złożyć w konkursie maksymalnie trzy oferty.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie jest nawiązanie partnerstwa z podmiotem (np. instytucją, organizacją) w kraju, na rzecz którego projekt będzie realizowany, zgodnie z pkt 4 Wytycznych stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu.

Maksymalna łączna kwota środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2018 r. wynosi 6 000 000 zł. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi:

  1. Liban – 1 250 000 zł;
  2. Irak (Iracki Kurdystan) - 1 000 000 zł;
  3. Jordania – 750 000 zł;

z uwzględnieniem zapisów pkt. 2.3 Regulaminu.
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków MSZ wynosi 97,00% całkowitej wartości oferty. Wymagany jest wkład własny oferenta w wysokości co najmniej 3,00% całkowitej wartości oferty (dla każdego z modułów oferty).

Termin składania ofert upływa 28 lutego 2018 r. o godz. 16:15. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 22 marca 2018 r.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs__pomoc_humanitarna_na_bliskim_wschodzie_2018_;jsessionid=E5D90CD66E6E770BE062BE9CB66B54F4.cmsap2p

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy