Komunikat archiwalny

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018”

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych
Fot. http://www.msz.gov.pl

Celem konkursu „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018” jest zacieśnienie szeroko pojętej współpracy w ramach polsko-czeskiego sąsiedztwa 1918-2018: osiągnięcia, wzajemne inspiracje, wyzwania.

Projekty zgłoszone w konkursie, powinny odnosić się do następujących priorytetów:

 • Tradycja niepodległościowa, obywatelska i wolnościowa Polaków i Czechów; wkład obu narodów w rozwój kultury i tożsamości europejskiej.
 • Polsko-czeska współpraca młodzieży – budowanie trwałych partnerstw i modelowych rozwiązań.
 • Lokalne rozwiązania na globalne problemy: nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska w Polsce i Czechach.
 • Polsko-czeska współpraca transgraniczna – analiza osiągnięć i doświadczeń pod kątem ich zastosowania w promocji integracji europejskiej np. w krajach Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego.

Zgłoszony projekt może dotyczyć więcej niż jednego w/w priorytetu.

Projekty muszą być realizowane we współpracy z co najmniej jednym partnerem czeskim. Preferowane będą projekty, w których partner/partnerzy partycypują w kosztach realizacji projektu.

Projekt może być realizowany zarówno na terenie Polski, jak i za granicą.

Preferowane będą projekty stanowiące impuls do powstania i utrzymania trwałych relacji z partnerami zagranicznymi oraz kontynuacji działań w przyszłości.

W ramach konkursu nie będą finansowane projekty ograniczone do:

 • wyjazdów wakacyjnych i turystycznych;
 • refundacji kosztów podróży i pobytu uczestników;
 • wypłaty stypendiów;
 • kopiowania projektów, których poprzednie edycje były dofinansowywane przez MSZ we wcześniejszych konkursach.

Do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są:

 1. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3. ww. ustawy:
  • fundacje;
  • stowarzyszenia;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2017 r. poz. 1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Warunki te muszą wynikać ze statutu lub umowy spółki.
 2. niepubliczne szkoły wyższe;
 3. publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183).
 4. instytuty badawcze, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych (Dz. U. 2017 r. poz. 1158 z późn. zm.).

Każdy oferent może złożyć w konkursie maksymalnie jedną ofertę.

Udzielone dotacje będą miały formę wsparcia realizacji zadania publicznego.

Na konkurs przeznaczono środki finansowe w wysokości 430 000 PLN. Kwota wnioskowanej dotacji musi mieścić się w granicach od 20 000 do 80 000 PLN. Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 40 % całkowitej wartości zadania publicznego.

Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 16.15.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/konkursyministra/forum_polsko_czeskie_2018;jsessionid=F344F84AE18CAE4CA81B59E1A92AFCE1.cmsap2p

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy