Dotacje na projekty w zakresie szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dotacje na działania wspierające projekty ponadnarodowe w zakresie szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości obejmujące prawo cywilne, karne lub prawa podstawowe (Action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights).

Dotacje na projekty w zakresie szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości
Fot. Pixabay

Celem niniejszego naboru jest wsparcie skutecznego i spójnego stosowania prawa UE w obszarach prawa cywilnego, prawa karnego i praw podstawowych oraz etyki sądowej i praworządności poprzez pomoc w zaspokajaniu potrzeb szkoleniowych profesjonalistów wymiaru sprawiedliwości w tych dziedzinach. Nabór dotyczy również specyficznych potrzeb szkoleniowych pracowników sądów i komorników, a także pracowników więzień i kuratorów sądowych.

W 2018 roku dofinansowanie przeznaczone jest na działania szkoleniowe i narzędzia dla dostawców usług szkoleniowych, w celu:

1. Wyeliminowania luk w szkoleniach dla: 

  • pracowników sądowych i komorników sądowych, na przykład w ramach transgranicznych działań szkoleniowych lub wymiany dobrych praktyk szkoleniowych, we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego, karnego i praw podstawowych UE istotnych dla ich pracy sądowej;
  • personelu więziennego i stażystów, na przykład w ramach transgranicznych działań szkoleniowych lub wymiany dobrych praktyk szkoleniowych, w zakresie prawa UE i podstawowych praw związanych z ich pracą, w tym w zakresie przeciwdziałania radykalizacji postaw wobec brutalnego ekstremizmu w więzieniach, w sprawie minimalnych standardów ustanowionych przez Rada Europy lub programy rehabilitacji;

2. Wsparcia szkolenia specjalistów wymiaru sprawiedliwości, w szczególności poprzez:

  • seminaria  ( z zapewnionym tłumaczeniem w językach wszystkich uczestników)
  • transgraniczne działania szkoleniowe dla środowisk opiniotwórczych, takich jak instruktorzy sądowi lub koordynatorzy sądowi UE, w przypadku gdy istnieją gwarancje, że środowisko opiniotwórcze przekazuje wiedzę innym praktykom w sposób systematyczny;
  • działalność szkoleniowa z udziałem uczestników z co najmniej dwóch różnych zawodów prawniczych, takich jak sędziowie / prokuratorzy, sędziowie / prawnicy, prawnicy / notariusze, pracownicy sądów /komornicy sądowi, eksperci sądowi / tłumacze sądowi, personel więzienny / kuratorów sądowych, w celu pobudzenia dyskusji zawodów sądowych dotyczących stosowania prawa UE i przyczyniania się do europejskiej kultury prawnej ponad granicami zawodowymi.

3. Wsparcia wprowadzenia w życie rozporządzenia ustanawiającego Prokuraturę Europejską poprzez stworzenie modułów szkoleniowych do szkolenia sędziów, prokuratorów i / lub prawników - w kontekście międzydyscyplinarnym, tłumaczenie i dostosowanie tych modułów do specyfiki odmiennych krajowych ram prawnych, organizację szkoleń transgranicznych dla środowisk opiniotwórczych.

Priorytetowo będą traktowane szkolenia w temacie aktów prawnych wskazanych w regulaminie konkursu, w zakresie prawa cywilnego, prawa karnego, zapobiegania prania pieniędzy, praw podstawowych.

Dopuszczalne jest również dofinansowanie projektów odbiegających od powyższych priorytetów, pod warunkiem, że wnioskodawca udowodni, że proponowane tematy szkoleń zostały poprzedzone przekonująca, opartą na dowodach oceną potrzeb szkoleniowych, potwierdzającą, że proponowany zakres szkoleń jest konieczny w celu właściwego stosowania prawa UE.

Projekty muszą mieć charakter ponadnarodowy i obejmować organizacje z co najmniej dwóch krajów uczestniczących. Ponadto działania szkoleniowe realizowane w ramach każdego projektu muszą obejmować uczestników (stażystów) z różnych krajów uczestniczących. 

Okres realizacji projektu nie powinien przekraczać 30 miesięcy.

Wnioskodawcą i partnerami mogą być podmioty prawne, publiczne lub prywatne posiadające siedzibę w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii i Wielkiej Brytanii) oraz w Albanii lub organizacje międzynarodowe.

Organizacje nastawione na zysk muszą składać wnioski we współpracy z podmiotami publicznymi lub prywatnymi organizacjami non-profit.

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznaczono środki w wysokości 5 350 000 EUR. Dotacja Unii o którą ubiega się Wnioskodawca nie może być niższa niż 30 000 EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 80% do kosztów kwalifikowalnych faktycznie poniesionych i zadeklarowanych przez beneficjenta (beneficjentów). Pozostałe 20% powinno zostać pokryte ze środków własnych beneficjenta, dochodu wygenerowanego w ramach projektu, wkładu finansowego stron trzecich.

Termin ostateczny składania wniosków upływa w dniu 25 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stroni internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2018.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy